Yttrande över utkastet till lagrådsremiss “Tydligare befogenheter för polisen när beslut om avvisning eller utvisning verkställs”

2017-02-14 Remissvar

Asylrättscentrum är positiva till att polisens befogenheter när beslut om avvisning eller utvisning ska verkställas tydliggörs i lag. Asylrättscentrum vill emellertid framhålla följande synpunkter:

  • Tydligare lagstöd för användning av tvångsåtgärder vid verkställighet av avvisnings- och utvisningsbeslut

Asylrättscentrum tillstyrker förslaget om att polisen får ta någon om hand för transport för verkställighet i 24 timmar och vid särskilda skäl ytterligare 24 timmar. Asylrättscentrum är dock av uppfattningen att ett beslut om att omhänderta, och därmed frihetsberöva, en utlänning alltid bör vara överklagbart.

  • Möjlighet till återlämnande av ett verkställighetsärende

Med grund i det i förslaget angivna skälen tillstyrks att Polismyndigheten ska ges möjlighet att överlämna eller återlämna ett ärende rörande verkställighet av ett avvisning- eller utvisningsbeslut till Migrationsverket. Det är dock Asylrättscentrum uppfattning att det inte tydligt framgår varför ett samtycke är nödvändigt från Migrationsverket vid ett eventuellt överlämnande.

  • Polisen ska vara ansvarig myndighet för ny verkställighet av beslut som inte upphört att gälla

Asylrättscentrum kan inte tillstyrka förslaget om att Polismyndigheten åter ska bli att betrakta som verkställande myndighet efter att en utlänning återvänder till Sverige och beslutet ska verkställas på nytt.

  • Polismyndigheten bör ha samma förutsättningar som Migrationsverket att ta barn i förvar

Mot bakgrund av avsaknad av barnkonsekvensanalys avstyrks förslaget om att Polismyndigheten bör ha samma förutsättningar som Migrationsverket att ta barn i förvar.

  • Säkerhetspolisens möjlighet att omhänderta en utlännings pass eller andra identitetshandlingar

Utifrån vad som anges i förslaget tillstyrks detta av Asylrättscentrum. Läs hela remissvaret här »

Migrationsrättens utveckling

Rapporter och analyser om utvecklingen inom migrationsrätten, såväl i Sverige som internationellt. 

Juristerna kommenterar

Asylrättscentrums jurister kommenterar domar från nationella och internationella domstolar.

Stöd oss

Donera pengar till oss i ditt eget eller någon annas namn. Ge en minnesgåva eller en julklapp. 

Share This