Yttrande över “Transpersoner i Sverige – Förslag för stärkt ställning och bättre levnadsvillkor” SOU 2017:92

2018-04-4 Remissvar

Asylrättscentrum har beretts tillfälle att yttra sig över rubricerad skrivelse och vill med anledning av detta framföra följande.

Resultatet av förevarande utredningen visar på att levnadsvillkoren för transpersoner i Sverige, generellt sett, är sämre än för befolkningen i stort. Utredningen föreslår, utifrån detta resultat, flertal konkreta insatser på olika områden i samhället. Vad avser det migrationsrättsliga området ges Migrationsverket följande uppdrag för ett förbättrat arbete för asylsökande hbtq-personer:

  • att förbättra möjligheterna att kontinuerligt utvärdera kvaliteten av prövningarna av hbtq-personers asylansökningar
  • att förändra utformningen av LMA-korten så att de inte skapar hinder för transpersoner
  • att i myndighetens register registrera asylsökandes könstillhörighet baserat på självidentifikation
  • att säkerställa trygga boenden för asylsökande hbtq-personer

Migrationsverket föreslås även att utses till en ny strategisk myndighet och detta på grund av det ökade antalet asylsökande hbtq-personer.

Asylrättscentrum välkomnar utredningens mycket omfattande kartläggning av transpersoners levnadsvillkor i Sverige. Vi tillstyrker det i utredningen givna förslag för transpersoners stärkta ställning och bättre levnadsvillkor i Sverige vad avser de delar som rör migrationsområdet.

Läs hela remissvaret »

Asylrättscentrum hette Rådgivningsbyrån för asylsökande och flyktingar när yttrandet skrevs. Organisationen bytte namn våren 2019.

Migrationsrättens utveckling

Rapporter och analyser om utvecklingen inom migrationsrätten, såväl i Sverige som internationellt. 

Juristerna kommenterar

Asylrättscentrums jurister kommenterar domar från nationella och internationella domstolar.

Stöd oss

Donera pengar till oss i ditt eget eller någon annas namn. Ge en minnesgåva eller en julklapp. 

Share This