Yttrande över departementspromemorian Uppföljning av återvändandedirektivet och direktivet om varaktigt bosatta tredjelandsmedborgares ställning

2016-05-20 Remissvar

Asylrättscentrum tillstyrker de föreslag som presenteras. Asylrättscentrum är dock kritiska till att en uppmaning i enlighet med förslaget ska kunna lämnas muntligt och till synes utan att behöva registreras.

Med särskilt beaktande av att det enligt förslaget inte behöver vara samma myndighet som har utfärdat uppmaningen som sedan fattar beslut om avvisning eller utvisning anser Asylrättscentrum att det föreligger en uppenbar risk för eventuella tvister i det senare läget om uppmaningens innebörd och huruvida utlänningen följt densamma.

Mot denna bakgrund anser Asylrättscentrum att det finns starka rättssäkerhetsskäl för att en uppmaning i enlighet med förslaget alltid bör lämnas skriftligt och registreras av ansvarig myndighet.

Asylrättscentrum hette Rådgivningsbyrån för asylsökande och flyktingar när remissvaret lämnades in. Organisationen bytte namn våren 2019.

Ladda ner en kopia av remissvaret här: Yttrande över departementspromemorian Uppföljning av återvändandedirektivet och direktivet om varaktigt bosatta tredjelandsmedborgares ställning (Ds 2016:3) »

Migrationsrättens utveckling

Rapporter och analyser om utvecklingen inom migrationsrätten, såväl i Sverige som internationellt. 

Juristerna kommenterar

Asylrättscentrums jurister kommenterar domar från nationella och internationella domstolar.

Stöd oss

Donera pengar till oss i ditt eget eller någon annas namn. Ge en minnesgåva eller en julklapp. 

Share This