Yttrande över delbetänkande “Utvidgat hinder mot erkännande av utländska barnäktenskap”, SOU 2017:96

2018-03-19 Remissvar

Asylrättscentrum delar utredningens uppfattning om att nuvarande lagstiftning inte utgör tillräckligt skydd för att förhindra barnäktenskap och att den kan ifrågasättas mot bakgrund av flera artiklar i Barnkonventionen. Nuvarande regler ger inte samma skydd till alla barn och är därför inte förenlig med bland annat principen om icke-diskriminering i artikel 2 Barnkonventionen.  Vi välkomnar därför den föreslagna åtgärden att ytterligare begränsa möjligheterna till att erkänna utländska barnäktenskap.

Asylrättscentrum anser att utredningen väl belyser komplexiteten i frågan. Vi delar utredningens uppfattning att eventuella förmögenhetsrättsliga konsekvenser vid underkännande av ett barnäktenskap får anses vara av underordnat intresse. Med det presenterade förslaget kommer skyddet av barn som befinner sig i eller anländer till Sverige som underåriga onekligen att utökas. Vi ser dock att det fortfarande finns situationer där resultatet kan riskera att vara oönskat och att det finns fortsatt möjlighet att kringgå regleringen. Utredningen framhåller att barnäktenskap är ett globalt problem. FN har definierat bland annat tvångsäktenskap och tidiga äktenskap som skadliga sedvänjor som utgör en form av våld mot kvinnor och ett brott mot kvinnors mänskliga rättigheter. Såväl FN:s generalförsamling som andra organ inom FN har uppmanat regeringar att utveckla och fullt ut implementera lagar och andra åtgärder för att utrota skadliga sedvänjor och traditioner, inklusive tidiga äktenskap, tvångsäktenskap och hedersrelaterade brott. FN har satt som utvecklingsmål att barnäktenskap ska vara utrotat i hela världen till år 2030.

Utifrån det internationella perspektivet som redovisats ovan delar Rådgivningsbyrån till fullo utredningens uppfattning avseende det starka skyddsintresset gällande barn, och barns rätt till hälsa, utveckling och utbildning. Mot bakgrund av just detta starka skyddsintresse och om ambitionen är att förverkliga arbetet med att såväl motverka som ta tydligt avstånd i från skadliga sedvänjor anser Asylrättscentrum att det till och med är motiverat att gå längre än den föreslagna utvidgningen. Liksom vi framfört i tidigare remissvar från år 2012 (Yttrande över betänkandet ”Stärkt skydd mot tvångsäktenskap och barnäktenskap” (SOU 2012:35)) förespråkar vi ett generellt icke erkännande av barnäktenskap oavsett anknytning och ålder vid ankomsten till Sverige. Vi delar inte heller utredningens uppfattning om behovet att undantagsregeln om synnerliga skäl ska kvarstå. Det saknas i utredningen en tillräcklig analys av hur ett icke erkännande av barnäktenskap skulle riskera att innebära en reell konflikt med Sveriges internationella åtaganden.

Det ter sig förvisso principiellt främmande för Rådgivningsbyrån att förespråka en lagstiftning helt utan utrymme för avvägningar eller säkerhetsventiler. Möjligheten till pragmatiska lösningar för att undvika vissa allvarliga konsekvenser som kan uppstå för enskilda måste naturligtvis beaktas. Det är dock enligt vår uppfattning inkonsekvent att å ena sidan införa en striktare lagstiftning ifråga om erkännande av barnäktenskap men samtidigt ha kvar undantagsbestämmelsen som möjliggör att barnäktenskap ändå erkänns. Vi är av uppfattningen att det snarast är ett nekat uppehållstillstånd som i vissa situationer kan leda till oacceptabla och stötande resultat.

Intresset av att motverka barnäktenskap, med dess mycket skadliga konsekvenser, måste anses vara överordnat samtliga andra intressen och i linje med internationell samsyn avseende vikten av att motverka dylika skadliga sedvänjor. Vi förespråkar därför en effektiv och ändamålsenlig lagstiftning som förmedlar en konsekvent syn på barnäktenskap och som tydliggör svenska myndigheters inställning. Inskränkningen är en principiell markering mot barnäktenskap och en normerande åtgärd i framtida arbete vad gäller attitydförändring gentemot barnäktenskap.

Läs hela remissvaret »

Asylrättscentrum hette Rådgivningsbyrån för asylsökande och flyktingar när remissvaret skrevs. Organisationen bytte namn våren 2019.

Migrationsrättens utveckling

Rapporter och analyser om utvecklingen inom migrationsrätten, såväl i Sverige som internationellt. 

Juristerna kommenterar

Asylrättscentrums jurister kommenterar domar från nationella och internationella domstolar.

Stöd oss

Donera pengar till oss i ditt eget eller någon annas namn. Ge en minnesgåva eller en julklapp. 

Share This