Yttrande över Barnrättighetsutredningens betänkande Barnkonventionen blir Svensk lag

2016-10-14 Remissvar

Asylrättscentrum har beretts tillfälle att yttra sig över rubricerad skrivelse. Utredningen har i sin kartläggning identifierat fyra områden där det brister betänkligt i genomslaget för barns rättigheter enligt barnkonventionen.

Asylrättscentrum ställer sig positiv till utredningens förslag om ändringar i utlänningslagen och tillstyrker förslaget om inkorporering av barnkonventionen i svensk lag av de skäl som utredningen presenterar. Asylrättscentrum har sedan år 1991 arbetat med att ge gratis juridisk rådgivning till asylsökande och har därutöver lång erfarenhet av arbete som ombud och offentligt biträde. De slutsatser som redovisats genom kartläggningen är någonting som även vi under en längre tid har uppmärksammat och framhållit i vår verksamhet. Det är uppenbart att barnkonventionen på migrationsrättens område, trots att vissa artiklar införts i utlänningslagen och trots kunskapsspridning till berörda myndigheter, ändå inte efterlevs idag. Därför är Asylrättscentrum enig med utredningen om att  en inkorporering också är nödvändig för att barnkonventionen ska få genomslag i rättstillämpningen och att barn tillförsäkras de rättigheter som konventionen föreskriver.

Sammantaget innebär en inkorporering enligt Asylrättscentrums mening att konventionens rättigheter får en stärkt ställning inte endast formellt utan även reellt. Barns rättigheter kan därigenom tas till vara i större utsträckning än i dag.

De föreslagna förändringarna är dock komplexa och Asylrättscentrum bedömer att vidare överväganden är nödvändiga i flera avseenden.

Läs hela vårt svar här: Remissvar Barnkonventionen

Asylrättscentrum hette Rådgivningsbyrån för asylsökande och flyktingar när yttrandet skrevs. Organisationen bytte namn våren 2019.

Migrationsrättens utveckling

Rapporter och analyser om utvecklingen inom migrationsrätten, såväl i Sverige som internationellt. 

Chefsjuristen kommenterar

Asylrättscentrums chefsjurist kommenterar domar från nationella och internationella domstolar. 

Stöd oss

Donera pengar till oss i ditt eget eller någon annas namn. Ge en minnesgåva eller en julklapp. 

Share This