Verkställighetshinder

2020-03-20 Barnens asylrättscentrum

När du gått igenom din asylprocess och fått avslag på din asylansökan får du samtidigt ett beslut om avvisning eller utvisning. Det betyder att du inte får stanna i Sverige.

När ett beslut om avvisning eller utvisning inte går att överklaga längre har det vunnit laga kraft.

Verkställighetshinder – när utvisningen inte kan genomföras

Även om ett beslut vunnit laga kraft kan det hända saker som gör att utvisningsbeslutet inte kan eller bör genomföras. Då kallas det att det finns ett verkställighetshinder, det vill säga hinder mot att verkställa (genomföra) ett beslut om utvisning. Verkställighetshinder betyder att det finns något som hindrar dig från att åka tillbaka till ditt hemland. I svensk lag finns bestämmelser om verkställighetshinder som kan användas i undantagsfall. Om du anser att det finns verkställighetshinder som gör att du inte kan åka tillbaka till ditt hemland kan du ansöka om verkställighetshinder genom att skriva till Migrationsverket.

Måste handla om nya omständigheter

Det som är speciellt med undantagsbestämmelserna om verkställighetshinder är att det måste handla om nya omständigheter som inte har prövats tidigare i din asylprocess. Det kallas att det finns ett nyhetskrav. Därför räcker det inte att göra små förändringar eller tillägg till det du redan berättat om för Migrationsverket. Det räcker heller inte att säga att något gått fel tidigare i din asylprocess. Nya omständigheter kan till exempel handla om att det finns ny viktig bevisning, att du har en allvarlig sjukdom eller att säkerhetsläget i ditt hemland har försämrats sedan ditt beslut om utvisning vann laga kraft.

I vissa fall kan de nya omständigheterna vara något som du inte tidigare berättat om för Migrationsverket, för att du inte kände till omständigheterna tidigare.

Giltig ursäkt

Det kan vara så att du inte vågat eller visste att det var viktigt att berätta om ett visst asylskäl. Om det är så att du kunde ha berättat om de nya omständigheterna tidigare så måste du förklara för Migrationsverket varför du inte har berättat tidigare. Det kallas att du måste visa att du har haft giltig ursäkt till att inte berätta om skälen tidigare.

Om det är så att de asylskäl du inte har berättat om är kopplat till din sexuella läggning, eller att du inte har kunnat eller orkat berätta om övergrepp och förföljelse relaterat till kön, kan Migrationsverket ta hänsyn till att vissa asylskäl är svåra att berätta om, i synnerhet om inte förutsättningarna för att kunnat berätta varit exemplariska. Du kanske har haft ett manligt offentligt biträde och en manlig tolk på asylutredningarna och därför inte kunnat berätta om händelser du varit med om, för att det har känts så skamligt.

Inte rätt till offentligt biträde

Om du ansöker om verkställighetshinder har du inte rätt till ett offentligt biträde på samma sätt som du hade första gången du sökte asyl. Du kan begära att Migrationsverket ska förordna ett offentligt biträde till dig. Du kan också önska ett särskilt offentligt biträde, men det är Migrationsverket som bestämmer om de ska bevilja dig ett.

Vi på Barnens Asylrättscentrum kan i vissa fall hjälpa till att skriva en ansökan om verkställighetshinder. Även om vi önskar att vi kunde, så kan vi inte hjälpa alla som kontaktar oss. Men vi kan göra en bedömning av ditt ärende för att se om vi tror att vi med framgång kan driva en ansökan om verkställighetshinder.

Om ditt ärende har vunnit laga kraft, och det finns nya omständigheter som inte har prövats tidigare kan du skriva till oss för att få en bedömning. Då behöver vi först läsa de tidigare dokument och handlingar som funnits i ditt fall. Här hittar du en lista över de handlingar vi behöver här.

Vilket stöd kan du få?

Information om vilket stöd och vilken hjälp våra jurister kan ge.

Barnens Asylrättscentrum

Stöd och information till dig som är barn och har sökt asyl i Sverige.

Utbildningar

Information om de utbildningar och kompetensutvecklingspaket som vi erbjuder.

Share This