Verkställighetshinder

2020-03-21 Asylinfo

Verkställighetshinder betyder att det finns något som hindrar dig från att åka tillbaka till ditt hemland. I svensk lag finns bestämmelser om verkställighetshinder som kan användas i undantagsfall. Om man anser att det finns verkställighetshinder som gör att man inte kan åka tillbaka till sitt hemland kan man ansöka om verkställighetshinder genom att skriva till Migrationsverket.

Nya omständigheter

Det som är speciellt med undantagsbestämmelserna om verkställighetshinder är att det måste handla om nya omständigheter som inte har prövats tidigare i din asylprocess. Det finns ett nyhetskrav. Därför räcker det inte att göra små förändringar eller tillägg till det man redan berättat om för Migrationsverket. Det räcker heller inte att påpeka om det är något som gått fel tidigare i din asylprocess. Nya omständigheter kan exempelvis handla om att det finns ny viktig bevisning, att du har en allvarlig sjukdom eller att säkerhetsläget i ditt hemland har försämrats sedan ditt beslut om utvisning vann laga kraft.

I vissa fall kan de nya omständigheterna vara något som man inte tidigare berättat om för Migrationsverket, för att man inte kände till omständigheterna tidigare.

Giltig ursäkt

Det kan också vara så att man inte vågat eller visste att det var viktigt att berätta om ett visst asylskäl. Om det är så att man kunde ha berättat om de nya omständigheterna tidigare så måste man ha en noggrann förklaring till Migrationsverket där man tydliggör varför man inte tidigare berättat. Det kallas att man måste visa att man har haft giltig ursäkt till att inte berätta om skälen tidigare.

Om det är så att de asylskäl man inte har berättat om är kopplat till ens sexuella läggning, eller att man inte har kunnat eller orkat berätta om övergrepp och förföljelse relaterat till kön, kan Migrationsverket ta hänsyn till att vissa asylskäl är svåra att berätta om, i synnerhet om inte förutsättningarna för att kunnat berätta varit exemplariska. Man kanske har haft ett manligt offentligt biträde och en manlig tolk på asylutredningarna och därför inte kunnat berätta om händelser man varit med om, för att det har känts så skamligt.

Inte rätt till offentligt biträde

Om du ansöker om verkställighetshinder har du inte rätt till ett offentligt biträde på samma sätt som du hade första gången du sökte asyl. Du kan begära att Migrationsverket ska förordna ett offentligt biträde till dig. Du kan också önska ett särskilt offentligt biträde, men det är Migrationsverket som bestämmer om de ska bevilja dig ett.

Vilket stöd kan du få av oss?

Vi på Asylrättscentrum kan i vissa fall hjälpa till att skriva en ansökan om verkställighetshinder. Även om vi önskar att vi kunde, så kan vi inte hjälpa alla som kontaktar oss. Men vi kan göra en bedömning av ditt ärende för att se om vi tror att vi med framgång kan driva en ansökan om verkställighetshinder.

Om ditt ärende har vunnit laga kraft, och det finns nya omständigheter som inte har prövats tidigare kan du skriva till oss för att få en bedömning. Då behöver vi först läsa de tidigare dokument och handlingar som funnits i ditt fall. Klicka här för att läsa mer om vad vi kan hjälpa dig med och vad vi behöver för att hjälpa dig.

Vilket stöd kan du få?

Information om vilket stöd och vilken hjälp våra jurister kan ge.

Barnens Asylrättscentrum

Stöd och information till dig som är barn och har sökt asyl i Sverige.

Utbildningar

Information om de utbildningar och kompetensutvecklings-paket som vi erbjuder. 

Share This