Välkommet betänkande om strängare regler om utländska månggiften

2020-05-20 Remissvar

Asylrättscentrum har lämnat remissvar till betänkande av utredning om strängare regler om utländska månggiften (SOU 2020:2). Vi välkomnar förslaget som framstår som noga utrett och väl övervägt.

Vi lyfter i vårt remissvar att precis som det framhålls i utredningen får avståndstagandet från månggifte stöd i
internationell rätt; bland annat har FN:s kommitté för avskaffande av diskriminering av kvinnor konstaterat att månggifte motverkar kvinnors rätt till jämställdhet och kan ha mycket allvarliga konsekvenser för kvinnor. Likaså har nyss nämnda kommitté, tillsammans med FN:s kommitté för barnets rättigheter i en rekommendation år 2014 uttalat att polygami strider mot en kvinnas värdighet och hennes mänskliga fri- och rättigheter, inkluderat jämställdhet och skydd inom familjen.

Vi instämmer även med utredningens slutsats att det kan finnas situationer där ett undantagslöst erkännande förbud kan få för långtgående konsekvenser, särskilt för kvinnor, varför ett undantag vid synnerliga skäl bör införas.

Vi ser även positivt på utredningens förslag att ge Skatteverket i uppdrag att ta fram information till personer som berörs av lagförslaget, men anser även att Migrationsverket bör få en central roll i informationsarbetet. Vad gäller asylprövningen hos Migrationsverket torde även finnas ett behov av handläggningsstöd för hantering av ärenden där månggifte är aktuellt.

Klicka här för att ladda ner och läsa hela vårt remissvar.

Klicka här för att komma till samtliga remissvar.

Migrationsrättens utveckling

Rapporter och analyser om utvecklingen inom migrationsrätten, såväl i Sverige som internationellt. 

Juristerna kommenterar

Asylrättscentrums jurister kommenterar domar från nationella och internationella domstolar.

Stöd oss

Donera pengar till oss i ditt eget eller någon annas namn. Ge en minnesgåva eller en julklapp. 

Share This