Vad vi gör

Asylrättscentrum arbetar för att värna asylrätten, mänskliga rättigheter och rättssäkerhet i migrationsprocesser. Vi grundades 1991 och hette då Rådgivningsbyrån för asylsökande och flyktingar. 2019 bytte vi namn till Asylrättscentrum och har sedan dess breddat vår verksamhet till att vara ett centrum för arbetet med att värna asylrätten, migranter och papperslösas rättigheter i Sverige.

På Barnens Asylrättscentrum stöttar och hjälper barn som sökt asyl eller annat uppehållstillstånd i Sverige. Vårt arbete vänder sig både till barn som sökt uppehållstillstånd tillsammans med sina familjer och till dem som är ensamkommande.

 

Asylrättscentrum hjälper människor som sökt asyl eller annat uppehållstillstånd i Sverige

Med 10.000 klientkontakter årligen bedriver Asylrättscentrum en omfattande rådgivningsverksamhet med juridisk expertis inom ett antal områden kopplade till migration. Genom att ge juridisk rådgivning till människor som sökt asyl eller annat uppehållstillstånd i Sverige bidrar vi till att människor kan fatta informerade beslut i sina migrationsprocesser och få bästa möjliga förutsättningar för att kunna ta tillvara sin rätt.

Till vår rådgivning vänder sig även många personer som kommer i kontakt med migrationsärenden i sina arbeten, såsom jurister, socialarbetare, diakoner, arbetsgivare och journalister, liksom andra som i sin tur stödjer människor som söker asyl. Rådgivningen, som alltid är gratis, sker både digitalt, över telefon och i fysiska drop-in-möten. Asylrättcentrum arbetar också med handledning av personal inom civilsamhälle, arbetsgivare och kommuner och stödjer dem i hanteringen av migrationsrelaterade frågor.

Ibland går vi in som förordnat offentligt biträde eller företräder sökande som ombud i asyl- och familjeåterföreningsärenden. Asylrättscentrum har sedan starten varit alternativet för människor som inte har råd eller möjlighet att få stöd på annat sätt.

Vi granskar ärenden där människor nekats asyl eller andra uppehållstillstånd, där de inte får återförenas med sina familjer, fått avslag på sin ansökan om arbetstillstånd, där det finns rättssäkerhetsbrister eller har begåtts handläggningsfel. Vi driver ärenden både nationellt och i internationella instanser och har vid flera tillfällen fått svenska beslut som bryter mot internationell rätt underkända. Genom så kallad strategisk processföring bidrar vi på så sätt till att skapa ny positiv praxis i Sverige och internationellt.

 

Asylrättscentrum sprider kunskap om och håller utbildningar i migrationsrättsliga frågor

Vi följer den migrationsrättsliga utvecklingen och tillgängliggör den för människor som berörs av förändringarna, för jurister och andra som arbetar med migrationsfrågor samt för den breda allmänheten.

Vi utarbetar och genomför skräddarsydda utbildningar, publicerar handböcker, fördjupande rapporter, analyser och FAQ:s inom aktuella områden och på olika språk och bidrar därigenom till att göra komplexa migrationsfrågor lättare att förstå.

Asylrättscentrum för en tät dialog med Migrationsverket och andra myndigheter. Vi är UNHCR:s svenska civilsamhällespartner och ingår i internationella samarbeten och nätverk, särskilt med systerorganisationer inom EU, och är nationella experter och författare till den årliga rapporten om det svenska migrationssystemet i Asylum Information Database (AIDA). Asylrättscentrum medverkar frekvent med bakgrundsinformation eller genom intervjuer och analyser i svensk och internationell media.


Asylrättscentrum möter makthavare och arbetar påverkansmässigt för att värna mänskliga rättigheter och rättssäkra asylprocesser

Svensk migrationslagstiftning har genomgått snabba och omfattande förändringar. På Asylrättscentrum arbetar vi kontinuerligt med att bemöta felaktig och osaklig information samt med att belysa rättighets- och rättssäkerhetsbrister på migrationsområdet, i samtal med beslutsfattare och i den offentliga debatten.

Vi åskådliggör konsekvenserna av politiska beslut för att säkerställa att ny lagstiftning inte röstas igenom utan korrekt beredning och tydliga konsekvensanalyser. Därför är Asylrättscentrum remissinstans vid nya lagförslag och statliga utredningar.

Vi träffar politiker och beslutsfattare, både lokalt, nationellt och internationellt, samt medverkar i internationella nätverk och påverkansinsatser. Vi driver aktiv opinionsbildning och arbetar med att värna asylrätten och stärka skyddet för mänskliga rättigheter.

Asylrättscentrum samverkar nära med aktörer inom civilsamhälle, näringsliv, kommuner, myndigheter, folkbildning och religiösa samfund.

Vi är en politisk och religiöst obunden organisation som finansieras via våra medlemmar, stödmedlemmar, samarbetspartners och privata donationer. Vi har 90-konto och omfattas av svensk insamlingskontrolls granskning.

Stöd vår verksamhet genom att swisha till 123 900 5794 eller läs mer här: Stöd oss. Alla bidrag går oavkortat till Asylrättscentrums arbete för människor på flykt och för att stärka enskildas rättigheter i migrationsprocesser.

Stöd oss

Donera pengar till oss i ditt eget eller någon annas namn. Ge en minnesgåva eller en julklapp.

Barnens Asylrättscentrum

Stöd och information till dig som är barn och har sökt asyl i Sverige.

Kontakta oss

Här hittar du information om hur du kommer i kontakt med oss och vilket stöd du kan få.

Share This