Vad innebär verkställighetshinder?

Om det kommer fram nya omständigheter efter att ett slutligt beslut om avvisning eller utvisning fattats kan Migrationsverket pröva om det finns hinder mot verkställighet. Verket kan göra det på eget initiativ eller på initiativ av sökanden.

För verkställighetshinder krävs att det uppkommit nya omständigheter som inte tidigare har prövats. Det kan röra sig om medicinska eller praktiska hinder såväl som att det framkommit nya omständigheter som kan leda till uppehållstillstånd beviljas som flykting eller skyddsbehövande och som tidigare inte åberopats (skyddsskäl). Nya omständigheter kan således inte utgöras av tillägg eller modifikationer till de tidigare åberopade omständigheterna. Hänsyn till faktorer som oro inför återvändandet, ekonomiska och sociala problem är mycket begränsat i verkställighetsärendet.