Kan Sverige ta bort skyddet för syrier?

2021-03-19 Juristerna kommenterar

Det har uppmärksammats att Danmark den senaste tiden inte har beviljat fortsatt skydd till vissa syrier. Med anledning av detta finns det skäl att tydliggöra vad som gäller i Sverige angående upphörande av skyddsstatus.

I Danmark finns en särskild tillfällig skyddsstatus och det är denna skyddsstatus som är aktuell i den här frågan.  Det handlar om syrier som har haft sådant skydd enbart på grund av den allmänna situationen i Damaskus-provinsen. Danmark har nekat dem förlängning av uppehållstillstånd med grund i sådan skyddsstatus då det har bedömts att situationen i provinsen inte längre är sådan att alla och envar riskerar behandling i strid med artikel 3 i Europakonventionen.

Hur ser situationen ut i Sverige?

I Sverige finns det ingen tillfällig skyddsstatus, utan en skyddsstatus gäller tills vidare även om själva uppehållstillståndet är tidsbegränsat. För att en person som har beviljats skydd i Sverige enbart med grund i den allmänna situationen i hemlandet ska förlora det skyddet krävs det att situationen har förändrats i sådan omfattning att skydd inte längre behövs, och i den bedömningen får endast väsentliga och bestående förändringar beaktas. Om det bedöms att skydd inte längre behövs anses personen ha upphört att vara alternativt skyddsbehövande, och då kan skyddsstatusförklaringen återkallas och personen nekas fortsatt uppehållstillstånd.

När det gäller Syrien är Migrationsverkets bedömning att det inte har skett sådana väsentliga och bestående förändringar i säkerhetsläget som krävs för upphörande av skyddsstatus, och att det därför inte finns förutsättningar att återkalla en skyddsstatusförklaring med anledning av förbättrat säkerhetsläge. Vad som däremot har varit aktuellt i Sverige är Migrationsverket i ett rättsligt ställningstagande har gått ut med att enbart att man är asylsökande från Syrien inte längre kommer att vara tillräckligt för att beviljas en skyddsstatusförklaring. Vi skrev om ställningstagandet när det kom och följer frågan om bedömningarna när det gäller människor som söker asyl från Syrien.

Asylrättscentrum följer noga frågan om upphörande och återkallelse av skyddsstatus.  Vi kommer bland annat att längre fram i vår både skriva en rapport och hålla en utbildning för offentliga biträden i ämnet.

Juristerna kommenterar

Asylrättscentrums jurister kommenterar domar från nationella och internationella domstolar.

Migrationsrättens utveckling

Rapporter och analyser om utvecklingen inom migrationsrätten, såväl i Sverige som internationellt. 

Utbildningar

Information om de utbildningar och kompetensutvecklings-paket som vi erbjuder.

Share This