Vad är ett asylskäl?

2022-03-3 Asylinfo

När du söker asyl i Sverige är det Migrationsverket som bedömer asylansökan. De gör en så kallad framåtsyftande bedömningen där de tittar på vad du riskerar vid ett eventuellt återvändande till landet du har flytt ifrån. Även om Migrationsverket tittar på vad som kan hända när du återvänder är det viktigt att de också får veta vad du har varit med om.

Flyktinggrunderna

Enligt svensk lag är en flykting en person som inte kan återvända till sitt hemland för att den känner välgrundad fruktan för förföljelse på grund av någon av de så kallade flyktinggrunderna, och inte kan få skydd i hemlandet. Flyktinggrunderna är ras, nationalitet, politisk eller religiös uppfattning eller på grund av kön, sexuell läggning eller annan tillhörighet till viss samhällsgrupp.

Med förföljelse menas mycket förenklat att du riskerar att utsättas för våld och att skadas på grund av någon av grunderna ovanför – eller att du inte kan få skydd av samma orsak. Det finns riktlinjer från FN och Migrationsverket som beskriver hur asylskäl bör utredas och bedömas för att alla ska ges lika möjlighet till flyktingstatus och en rättssäker asylprövning. Kvinnors, barns, homo-, bisexuella och transpersoners behov under asylprocessen ska uppmärksammas särskilt.

Vad kan vara ett asylskäl?

Förföljelse kan utövas både av staten och enskilda, t.ex. den egna maken eller familjen. Om du har utsatts för våld och sexuella övergrepp av militärer eller poliser, eller av din man eller din familj är det något du ska berätta för Migrationsverket.

Ett annat asylskäl kan vara att du när du var barn tvingades att gifta dig eller könstympats.

Om du har engagerat dig politiskt i en fråga som gör att du nu förföljs av till exempel polisen så är det också ett asylskäl.

När du berättat för Migrationsverket kommer de sedan att bedöma om du kan få skydd från myndigheterna i ditt hemland, eller om du ska få skydd i Sverige.

Trafficking

Att vara ett offer för människohandel (inklusive att tvingas att ha utfört sexuella tjänster som del av betalningen) eller att vara rädd för att tvingas till prostitution kan vara asylskäl. Du kan också beviljas tidsbegränsat uppehållstillstånd som bevisperson om det behövs i en rättslig process mot förövarna.

Vilket stöd kan du få?

Information om vilket stöd och vilken hjälp våra jurister kan ge.

Barnens Asylrättscentrum

Stöd och information till dig som är barn och har sökt asyl i Sverige.

Utbildningar

Information om de utbildningar och kompetensutvecklings-paket som vi erbjuder. 

Share This