Vad är aktivt deltagande?

2020-02-14 Juristerna kommenterar

Vi har de senaste dagarna fått frågan om Migrationsverkets föreskrifter om aktivt deltagande kopplat till den så kallade gymnasielagen uppmärksammats. Vår chefsjurist Anna Lindblad reder här ut begreppen.

Bakgrund

I juli 2016 infördes den tillfälliga lagen som gäller istället för utlänningslagen sedan dess. Sommaren 2017 kompletterades den med bestämmelser om uppehållstillstånd för studier på gymnasialnivå (som har kallats gymnasielagen). Då inte så många omfattades av denna lag som politikerna hade önskat kom 2018 ytterligare kompletteringar (det som brukar kallas för nya gymnasielagen). Idag har närmare 8000 personer beviljats tillfälliga tillstånd enligt dessa bestämmelser. Ca 500 personer väntar fortfarande på sitt beslut – de flesta av dessa ärenden ligger i migrationsdomstolarna.

Vad har hänt?

Gymnasietillstånden är olika långa. För de som har tillstånd som är längre än 13 månader ska de årligen visa för Migrationsverket att de deltar aktivt i sina studier. Regeringen gav Migrationsverket föreskriftsrätt för aktivt deltagande. Det betyder att Migrationsverket i föreskrifter fick möjlighet att närmare definiera vad som ska anses vara aktivt deltagande. I detta arbete skulle Migrationsverket höra Skolverket och Folkbildningsrådet.

För några veckor sedan kom föreskrifterna, som nu har uppmärksammats i media.

Vad betyder föreskrifterna?

Som vi förstår föreskrifterna är de uppbyggda på följande sätt för de som läser på gymnasieskola.

1 – Om man är godkänd i alla ämnen så har man aktivt deltagit.

2 – Om man inte är godkänd räcker det med att man har närvarat – det ska man visa genom att ge in individuell studieplan eller betyg.

3 – Oavsett detta kan man visa att man aktivt deltar om man lämnar in någon annan bevisning som visar att individuella studieplanen följs.

Det finns motsvarande reglering för studier på Komvux och folkhögskola utifrån de bedömningssystem som finns där.

Vad innebär detta?

Föreskrifterna ligger nära förarbetsuttalandena, som öppnade upp för att olika bevisning kan användas för bevisa ett aktivt deltagande. I propositionen säger regeringen att det inte var aktuellt att enbart titta på betyg (prop.  2016/17:33, s. 61). Man skulle kunna säga att det är principen om fri bevisföring som gäller – man får bevisa på de sätt man kan.

Vi erfar att förväntningarna på föreskrifterna på aktivt deltagande har varit höga. Det finns en rädsla på skolorna för att deras underlag ska bli avgörande för om en person får stanna i Sverige. Föreskrifterna om aktivt deltagande ger inte någon vägledning om vilken grad av närvaro som krävs eller vilken annan bevisning som kan ges in för att visa att man deltar aktivt. Detta kommer att få utvecklas i domstolspraxis – men det vet vi kan ta lång tid.

Vad kommer att hända nu?

De flesta som fick sina tillstånd fick dessa under hösten 2018 – och för den gruppen kommer det inte bli aktuellt att redovisa aktivt deltagande förrän hösten 2020. Då kommer det vara många som ska redovisa detta och det kommer bli ett tryck på skolorna att utfärda underlag.

För att läsa Migrationsverkets föreskrifter, klicka här. 

Juristerna kommenterar

Asylrättscentrums jurister kommenterar domar från nationella och internationella domstolar.

Migrationsrättens utveckling

Rapporter och analyser om utvecklingen inom migrationsrätten, såväl i Sverige som internationellt. 

Utbildningar

Information om de utbildningar och kompetensutvecklings-paket som vi erbjuder.

Share This