Utbildningar

Vi erbjuder utbildningar inom migrationsrätt för personer med varierande förkunskaper på området. Utbildningarna finns inom flera ämnen och riktar sig både till juridiska ombud, offentliga biträden, kommunalt anställda, anställda inom sjukvården samt för verksamma i frivilligorganisationer och kyrkor. Läs mer om vad som ingår i våra introduktionsföreläsningar, fördjupningsföreläsningar, kompetensutvecklingspaket om vuxna och kompetensutvecklingspaket om barn. Alla utbildningar anpassas efter din organisations behov och kunskapsnivå.   

Introduktionsföreläsningar

Introduktionsföreläsningarna ger en grundläggande kunskap om asylprocessen och de olika grunderna för att beviljas uppehållstillstånd samt verkställighetshinder och familje-återförening. Inga förkunskaper krävs.
Tidsåtgången är 2,5-3 timmar.

Asyl: en introduktion

Introduktionsföreläsningen ger deltagaren en överblick av vad som hänt inom asylrätten de senaste åren. Vi går igenom vad asyl är för något och hur asylprocessen går till. Deltagarna får även lära sig om familjeåterförening, spårbyte och verkställighetshinder.

Asyl: en introduktion med fokus på barn

Föreläsningen har ett särskilt barnfokus och går igenom hur asylprocessen ser ut för barn. Deltagarna får läsa sig mer om ensamkommande barns rättigheter och vilket stöd de kan få under asylprocessen. Vi går även igenom medicinska åldersbedömningar och tar upp de särskilda asylskäl som barn kan ha. 

Asyl: en introduktion med fokus på det medicinska perspektivet

Föreläsningen fokuserar på rätten till vård för asylsökande och papperslösa och vad en persons hälsotillstånd kan ha för betydelse i asylprocessen. Deltagarna får lära sig mer om vård som inte kan anstå och uppehållstillstånd på särskilt eller synnerligen ömmande omständigheter. 

Fördjupningsföreläsningar

Fördjupningsföreläsningarna ger mer djupgående kunskaper inom specialistområden beskrivna här bredvid. Kursen förutsätter förkunskaper om processordningens olika moment såsom ett besluts överklagbarhet och frågan om verkställighetshinder.
Tidsåtgången är 1,5-2 timmar.

Sjukvård för asylsökande och papperslösa

Föreläsningen ger fördjupade kunskaper i frågor om vård för asylsökande och papperslösa. Vi går igenom lagstiftningen och information om bland annat rättigheter vid uppsökande av vård, sjukvårdspersonals förhållningsregler och intygsskrivande. 

Ett stöd i det praktiska arbetet med asylärenden

Föreläsningen ger fördjupade praktiska kunskaper i frågor om asylprocessen och vad som sker efter. Vi går igenom processordningen från början till slut och information om vad du som kontaktperson kan tänka på och bör känna till om processen. Du får en bättre bild av vad som väntar den asylsökande i processens olika delar.

Återvändande

Föreläsningen ger fördjupade kunskaper i frågor om återvändande. Vi går igenom processordningen och lägger särskild tonvikt på rättigheter och skyldigheter den sökande har vid ett avslag.

Gymnasielagen

Föreläsningen ger fördjupade kunskaper i frågor som rör gymnasiestudier i den tidsbegränsade utlänningslagen, den så kallade nya gymnasielagen. Bland annat vilka som omfattas av bestämmelserna, hur de generella kraven ser ut och vad det innebär. Vi går bland annat igenom vad aktivt deltagande innebär och hur kraven ser ut efter avslutade studier. 

Verkställighetshinder

Föreläsningen ger fördjupade kunskaper i frågor som rör praktiska och medicinska verkställighetshinder enligt 12 kap. 18 § utlänningslagen samt förutsättningarna för en ny prövning enligt 12 kap. 19 § utlänningslagen. Vi går bland annat igenom vad som menas med nya omständigheter och giltig ursäkt

Barn i asylprocessen

Föreläsningen ger fördjupade kunskaper i barns rättigheter under asylprocessen. Vi går igenom åldersbedömningar, barns egna asylskäl, samt utredning med barn och bedömningar av barns asylberättelser. 

Tortyr

Föreläsningen ger fördjupade kunskaper i asylutredning av personer som har utsatts för tortyr. Vi går igenom definitionsfrågor, analys av rättskällor samt genomgång av tortyrskadeutredningar. 

Religion som grund

Föreläsningen ger fördjupade kunskaper i religion som grund för skyddsskäl. Vi går igenom definitionsfrågor, analys av rättskällor samt genomgång av bevisfrågor. 

HBTQ

Föreläsningen ger fördjupade kunskaper i HBTQ-frågor som grund för skyddsskäl. Vi går igenom definitionsfrågor, analys av rättskällor samt genomgång av bevisfrågor.

Dublinförordningen

Föreläsningen ger fördjupade kunskaper i frågor om tillämpningen av Dublinförordningen. Vi går igenom och analyserar regelverk och process. Deltagarna får en fördjupad kunskap om vad som styr vilket land som ska pröva en asylansökan, överklagan av beslut, samt de tidsgränser som gäller. 

Familjeåterförening

Föreläsningenger fördjupade kunskaper om familjeåterförening. Vi går igenom och analyserar regelverk och process. Deltagarna får en fördjupad kunskap om vem som har rätt till familjeåterförening, hur ansökningsprocessen går till och hur försörjningskraven ser ut. 

Kompetensutvecklingspaketet: Asylprocessen i sin helhet

Kompetensutveklingspaketet riktar sig till organisationer och personersom som stöttar asylsökande. Syftet med kursen är att skapa förståelse för hur asylprocessen är uppbyggd för vuxna asylsökande och vad det innebär att vara asylsökande och papperslös i Sverige. Kursen tar även upp återvändandeprocessen och hur det är att genomgå den.

Målet med kursen är att deltagarna ska få ökad möjlighet att på ett meningsfullt sätt stötta människor i asylprocessen och kunna vara trygga i de råd de ger i kontakten med asylsökande.


I kursen ingår tre föreläsningstillfällen á fyra timmar.

Föreläsningstillfälle 1: Asylprocessen i Sverige

Deltagarna får en grundläggande genomgång av vad asyl innebär, hur asylprocessen är uppbyggd och vad som kan förberedas innan asylutredningen. Vi går även igenom vad som krävs för att beviljas asyl i Sverige och vad det innebär att beviljas ett uppehållstillstånd. Dessutom ges en introduktion till möjligheten att återförenas med familjemedlemmar samt när ett uppehållstillstånd enligt gymnasielagen kan beviljas.

Föreläsningstillfälle 2: Papperslös i Sverige

Deltagarna får en inblick i vad det innebär att leva med ett gällande utvisningsbeslut i Sverige. Föreläsningen fokuserar på utvisningsbeslutets betydelse och vad som händer rent praktiskt efter att den sökandes beslut inte längre kan överklagas. Vi går bland annat igenom när ett återreseförbud kan meddelas och när en person får ställas under uppsikt eller tas i förvar.

Under föreläsningen går vi även igenom rätt till bistånd, boende, sjukvård och skola efter ett utvisningsbeslut, samt regelverket kring verkställighetshinder och vad en sådan anmälan bör innehålla.

Föreläsningstillfälle 3: Återvändande

Deltagarna får information om hur återvändandeprocessen går till i praktiken. Viktiga frågor som behandlas är bland annat återvändandesamtalens syfte och utförande, den sökandes ansvar i återvändandeprocessen kontra Migrationsverkets, vad återtagandeavtal kan innebära samt vad konsekvenserna kan bli om den sökande inte samarbetar för att återvända. Dessutom kommer deltagarna få ta del av information om vilket stöd den sökande kan få vid ett återvändande samt vilka faktorer som påverkar möjligheten att beviljas uppehållstillstånd efter att utvisningsbeslutet har preskriberats och den sökande kan ansöka om asyl på nytt. Avslutningsvis går vi under detta föreläsningstillfälle igenom hur och när Asylrättscentrum kan vara till stöd eller agera i ett ärende.

Kompetensutvecklingspaketet: Barns asylprocess i sin helhet

Kursen riktar sig främst till organisationer och personer som möter barn i asylprocessen. Vi går igenom vad det innebär att vara barn som är asylsökande eller papperslös i Sverige, samt hur det är att ebefinna sig i återvändandeprocessen.

Målet med kursen är att deltagarna efter ska få ökad möjlighet att på ett meningsfullt sätt stötta barn i asylprocessen och kunna vara trygga i de råd en ger i kontakten med asylsökande.


I kursen ingår tre föreläsningstillfällen á fyra timmar.

Föreläsningstillfälle 1: Asylprocessen i Sverige

Deltagarna får en grundläggande genomgång av vad asyl innebär, hur asylprocessen är uppbyggd för barn och vad som kan förberedas innan asylutredningen.

Vi går även igenom vad som krävs för att beviljas asyl i Sverige och vad det innebär att beviljas ett uppehållstillstånd. Dessutom ges en introduktion till möjligheten att återförenas med familjemedlemmar samt när ett uppehållstillstånd enligt gymnasielagen kan beviljas.

Föreläsningstillfälle 2: Papperslös i Sverige

Deltagarna får inblick i vad det innebär att vara barn och leva med ett gällande utvisningsbeslut i Sverige. Föreläsningen fokuserar på utvisningsbeslutets betydelse och vad som händer rent praktiskt efter att den sökandes beslut inte längre kan överklagas. Vi går igenom när ett återreseförbud kan meddelas och när en person får ställas under uppsikt eller tas i förvar. Föreläsningen behandlar även frågor som rätt till bistånd, boende, sjukvård och skola efter ett utvisningsbeslut. Dessutom görs en genomgång av regelverket kring verkställighetshinder och vad en sådan anmälan bör innehålla.

Föreläsningstillfälle 3: Återvändande

Deltagarna får information om hur återvändandeprocessen går till i praktiken. Viktiga frågor som behandlas är bland annat återvändandesamtalens syfte och utförande, den sökandes ansvar i återvändandeprocessen kontra Migrationsverkets, vad återtagandeavtal kan innebära samt vad konsekvenserna kan bli om den sökande inte samarbetar för att återvända. Vi går även igenom vad ordnat mottagande innebär.

Deltagarna kommer även att få ta del av information om vilket stöd den sökande kan få vid ett återvändande samt vilka faktorer som påverkar möjligheten att beviljas uppehållstillstånd efter att utvisningsbeslutet har preskriberats och den sökande kan ansöka om asyl på nytt. Avslutningsvis går vi under detta föreläsningstillfälle igenom hur och när Asylrättscentrum kan vara till stöd eller agera i ett ärende.

Boka en utbildning

Alla våra föreläsningar och utbildningar kan anpassas efter din organisations behov. Vill ni ha en bredare förståelse för frågorna kan ett längre utbildningstillfälle kombineras med en  workshop. Kontakta oss gärna för att begära en offert och diskutera det bästa upplägget för din organisation.

Share This