Tidsfrister vid överföring enligt Dublinförordningen

När det uppdagas att en person är registrerad i en annan medlemsstat ska den berörda personen överföras till det land där denne är registrerad. En framställan om överföring från ett land till ett annat ska enligt huvudregeln ske inom tre månader. Svar på framställan om övertagande ska enligt huvudregeln ske inom två månader.

Avsaknad av uttryckligt svar beaktas som tyst accept vilket innebär att staten ifråga är ansvarig för den berörda personen. Verkställigheten av en överföring ska ske inom sex månader från att framställan om övertagande godtogs eller beslutet vann laga kraft (vid en överklagan), annars övergår ansvaret till staten där personen befinner sig. I praktiken sker dock alltid en överföring inom angiven tid. Om personen håller sig undan dvs. gömmer sig så förlängs tidsfristen med 12 månader. Efter 18 (6+12) månader övergår således ansvaret till medlemsstaten där personen befinner sig och han/hon kan då inkomma med en ny asylansökan där.