Stöd till kvinna i asylprocessen

2022-03-3 Asylinfo

På den här sidan finns viktig information till dig som i ditt arbete eller i ditt ideella engagemang möter kvinnor som är i asylprocessen. Om det är en flicka som är under 18 år som du hjälper är det viktigt att känna till att hon har särskilda rättigheter som barn i asylprocessen. För att få mer information om vilka rättigheter barn har och vilka stöd de kan få kontakta gärna oss på Barnens Asylrättscentrum.

Kvinnors rättigheter i asylprocessen

En kvinna har rätt att önska kvinnlig handläggare, tolk och offentligt biträde. Det är viktigt att kvinnor känner till det, då många tycker att det är svårt att prata om svåra saker med män – eller i mäns närvaro. Det är viktigt att det blir rätt från början, så att förutsättningarna för kvinnan att våga och orka berätta om sina asylskäl inte hindras av att kvinnan inte känt till dessa rättigheter.

Viktigt att kvinnan känner sig bekväm att berätta

Vi vet att det finns missförstånd och osäkerhet kring att be om att få en kvinnlig handläggare, biträde eller tolk. Framför allt har vi mött många kvinnor som tror att de är till besvär när de gör det och att det kommer att hållas emot dem i bedömningen längre fram. Så är inte fallet. Kvinnor som söker asyl har rätt att få en så bra process som möjligt och om de känner sig mer bekväma att berätta för kvinnor så kommer Migrationsverket att hjälpa till så att de får det.

Migrationsverket som ser till att asylsökande får ett offentligt biträde som juridisk hjälp i asylprocessen. Kvinnan har rätt att välja offentligt biträde och kan lämna in namn på den hon önskar till Migrationsverket. Om hon söker asyl tillsammans med sin familj har hon rätt till ett eget offentligt biträde om det uppstår motstridiga intressen inom familjen. Migrationsverket kan även besluta om sekretess mellan familjemedlemmar. Kvinnan har rätt till enskilda möten med Migrationsverket. För att kunna ta tillvara på sina klienters bästa intressen ska även det offentliga biträdet träffa varje familjemedlem enskilt.

Hur kan du vara ett stöd till kvinnan?

Som stöd till kvinnor i asylprocessen är det viktigt att inte ge juridisk rådgivning som du inte är säker på. Du kan alltid kontakta oss och ställa frågor om det är något du undrar över. En av de viktigaste rollerna för dig som stöd är att hjälpa kvinnan att kunna berätta.

Det är väldigt viktigt att kvinnan berättar om sina asylskäl, om hon inte har gjort det innan är det bra om du tydligt informerar henne om att hon måste berätta. Om hon fortfarande är i asylprocessen, hjälp kvinnan att komma i kontakt med sitt offentliga biträde för att berätta. Om hennes process är avslutad hjälp henne komma i kontakt med en jurist som kan migrationsrätt.

Stöd med kontakter

Det kan vara svårt för någon som är ny i Sverige och inte känner till hur systemet fungerar att ta kontakt med rätt personer och be om det den har rätt till. Som stödperson kan du hjälpa kvinnor i asylprocessen genom att till exempel stötta henne med:

  • Kontakt med Migrationsverket om kvinnan har önskat kvinnlig handläggare och kvinnligt offentligt biträde, men inte fått det.
  • Kontakt med det offentliga biträdet om kvinnan ännu inte träffat det själv och hjälpa henne att få till det mötet.
  • Om kvinnan vill ha en kvinnlig tolk, påminna offentliga biträdet om det.


Information om processen och hennes rättigheter

Det är även viktigt att kvinnan förstår sina rättigheter och hur processen fungerar. Som stödperson kan du hjälpa henne genom att gå igenom asylprocessen som finns beskriven här. Du kan även hjälpa henne genom att berätta att hon har rätt att få kvinnlig handläggare/tolk/biträde. Om hon söker asyl tillsammans med sin familj är det viktigt att du informerar henne om att biträdet bör tala med henne enskilt. Du kan hjälpa henne genom att kontrollera om biträde träffade henne själv. Om inte, hjälp henne att få göra det.

Det är även viktigt att berätta för henne att handläggare, tolken och det offentliga biträdet har tystnadsplikt. Det kan göra att hon känner sig mer bekväm att berätta.

I samtal med kvinnan, informera henne om att hon måste berätta för Migrationsverket så utförligt som möjligt om varför hon behöver skydd i Sverige. Det kan innebära att behöva berätta om svåra saker, som exempelvis misshandel eller våldtäkt. Lika viktigt som det är att våga berätta vad man har varit med om, lika viktigt är det att tala om vad det är kvinnan riskerar att utsättas för, och hur hennes liv kommer att bli vid ett återvändande. Vad har hon för nätverk i hemlandet? Skulle de vara ett stöd för henne, eller är de en del av hotbilden?

Stödbevisning

Finns det möjlighet för kvinnan att få fram skriftlig bevisning? Det kan vara allt från polisanmälan i hemlandet, till kontakt med kvinnojourer, eller läkar- eller psykologutlåtanden. Viktigt är även att kvinnan diskuterar detta med sitt offentliga biträde.

Stöd med andra kontakter

Finns det andra kontakter och åtgärder som skulle underlätta för kvinnan att kunna berätta för Migrationsverket? Här kan du vara ett stöd och hjälpa kvinnan att fundera över lösningar. Har hon kunnat berätta för någon, t ex vid vårdkontakt? Behöver kvinnan hjälp att komma i kontakt med vården? Hjälp henne att få kontakt med specialistläkare.

Om kvinnan utsätts för våld kan du hjälpa henne att komma i kontakt med stödorganisationer här i Sverige. Klicka här för att få mer information om andra organisationer.

Stödmaterial – Att stötta kvinnor i asylprocessen

Med hjälp av finansiering från Borås Pastorat har Asylrättscentrum tagit fram en längre guide som stöd till dig som stöttar kvinnor i asylprocessen. I den hittar du konkreta tips om hur du kan stötta kvinnan du hjälper. Du är alltid välkommen att kontakta oss på Asylrättscentrum om du har frågor.

Stöd oss

Hjälp oss att försvara asylrätten och stå upp för människors rätt till skydd!

Kommentarer

Här hittar du kommentarer och analyser av den migrationspoltiska utvecklingen.

Kontakta oss

Här hittar du information om hur du kontaktar oss och vilket stöd du kan få. 

Share This