Spårbyte vid tidigare arbetstillstånd

2020-03-31 Juristerna kommenterar

Vad var avsikten med reglerna kring möjligheten till spårbyte? Vår chefsjurist kommenterar en ny klargörande dom (MIG 2020:05) från Migrationsöverdomstolen.

Bakgrund

Avgörandet rör en man som beviljades uppehålls- och arbetstillstånd från juni 2012 till juni 2014 och sedan för en ny period till juni 2016. Han ansökte därefter om förlängt uppehålls- och arbetstillstånd för arbete. Migrationsverket avslog ansökan  med motiveringen att  förutsättningarna för arbetstillstånd inte hade varit uppfyllda under hela den tidigare tillståndsperioden.

Efter att utvisningsbeslutet fått laga kraft ansökte mannen om asyl i Sverige. Migrationsverket avslog ansökan och även det beslutet fick laga kraft. Därefter ansökte mannen om så kallat spårbyte, en möjlighet som finns i 5 kap. 15 a § utlänningslagen. Spårbyte betyder, i det här sammanhanget, att man kan beviljas ett arbetstillstånd efter att ha fått avslag på sin asylansökan.

Frågan i målet 

För att förstå frågan i målet måste man känna till bestämmelsen i 5 kap. 15 a § utlänningslagen.

Bestämmelsen innebär att ett tidsbegränsat uppehållstillstånd får beviljas en person som ansökt om uppehållstillstånd på grund av ett skyddsbehov och har fått avslag på sin ansökan. För att få ett sådant tillstånd ska personen ha ett arbete som uppfyller kraven för att beviljas ett arbetstillstånd enligt ”vanliga regler”. Personen ska vid ansökningstillfället ha haft anställningen under minst fyra månader under en ettårsperiod. Ansökan ska ha kommit in till Migrationsverket senast två veckor efter det att beslutet att avslå ansökan om uppehållstillstånd fått laga kraft.

Frågan i målet var om mannen kunde beviljas ett sådant uppehållstillstånd när han under sin tidigare vistelse i Sverige haft ett arbetstillstånd.

Migrationsöverdomstolens bedömning 

Migrationsöverdomstolen hänvisade till förarbetsuttalanden som bl.a. säger att möjligheten till spårbyte kan skapa osäkerhet om slutpunkten i asylprocessen. Mot detta ska vägas att personer som arbetat under handläggningstiden har påbörjat en etablering på den svenska arbetsmarknaden. Att en person i en sådan situation skulle tvingas lämna Sverige för att ansöka om arbetstillstånd är inte i linje med regeringens övriga förslag om ett effektivare system för arbetskraftsinvandring. (Prop. 2007/08:147 s. 47.)  

Migrationsöverdomstolen ansåg att de formella förutsättningarna för uppehållstillstånd på grund av spårbyte var uppfyllda. Bestämmelsen är dock frivillig och det är inte en rättighet att beviljas ett sådant tillstånd. Migrationsöverdomstolen menade att man måste se till syftet med bestämmelsen och om personen ifråga tillhör den personkrets som är tänkt att omfattas av bestämmelsen. För att tolka syftet med bestämmelsen tog Migrationsöverdomstolen fasta på förarbetsuttalandet i förra stycket att det är asylsökande som arbetat under handläggningstiden och då påbörjat en etablering på den svenska arbetsmarknaden som inte ska tvingas lämna Sverige för att ansöka om uppehållstillstånd.

Mot denna bakgrund gjorde Migrationsöverdomstolen bedömningen att situationen i målet inte var den som lagstiftaren hade avsett med regeln. Tvärtom ansågs förarbetena tydligt ge uttryck för att regeln är avsedd för en personkrets som påbörjar sin etablering på arbetsmarknaden under asylprocessen. En situation som denna – då en person har haft uppehållstillstånd för arbete och först efter avslag på sin ansökan om förlängt arbetstillstånd söker asyl – skulle inte omfattas.

Så sammanfattningsvis gjorde syftet med bestämmelsen, att det är en frivillig bestämmelse och förarbetsuttalandet att personen inte hade rätt till spårbyte och kunde inte beviljas ett uppehållstillstånd.

Vad innebär domen?

Det finns flera oklara rättsfrågor kopplade till möjligheten till s.k. spårbyte. I Rättslig kommentar angående möjligheten att tillämpa 5 kap. 15 a § utlänningslagen (2005:716) i de fall en prövning har gjorts med stöd  av 12 kap. 19 § tredje stycket utlänningslagen (SR 37/2017) ger Migrationsverket svar på en av dessa frågor.

Frågan rör 12 kap. 19 § tredje stycket utlänningslagen som säger att en person som har en gällande utvisning utan att ha ansökt om skydd ska få en prövning av skyddsskälen. Det kan t.ex. vara en person som har haft ett arbetstillstånd, fått en utvisning, utvisningen har fått laga kraft och därefter ansöker om skyddsbehov. Om även denna ansökan avslås menar Migrationsverket att det finns möjlighet till spårbyte.

En angränsande fråga är om samma möjlighet gäller för personer som beviljats ny prövning enligt 12 kap. 19 § första stycket utlänningslagen. Denna möjlighet finns för personer som har fått sitt skyddsbehov prövat, men som anför nya omständigheter för sitt skyddsbehov, t.ex. politisk aktivitet i Sverige eller konversion. Enligt vår erfarenhet har det funnits delade meningar om även det kan bli aktuellt med spårbyte vid ett avslag på en beviljad ny prövning.

Frågan är om Migrationsverket kommer se över sin styrning i SR 37/207 med anledning av domen. En önskning från vår sida är i så fall ett helhetsgrepp av de olika situationerna när spårbyte kan bli aktuellt.

Avgörandet väcker även frågor om Migrationsverket kommer anse att det rör andra grupper – t.ex. personer som har haft uppehållstillstånd för studier, ansöker om asyl och sedan spårbyte. Det är en situation som förekommer relativt vanligt. Avgörandet kan alltså få stora konsekvenser för möjligheten till s.k. spårbyte.  

Den senaste tiden har det höjts politiska röster som helt vill avskaffa möjligheten till spårbyte. Om domen kommer medföra en striktare tillämpning av möjligheten till spårbyte skulle den kunna användas som ett argument för att spårbyte kan vara kvar.

Klicka här för att läsa hela domen MIG 2020:05.

Juristerna kommenterar

Asylrättscentrums jurister kommenterar domar från nationella och internationella domstolar.

Migrationsrättens utveckling

Rapporter och analyser om utvecklingen inom migrationsrätten, såväl i Sverige som internationellt. 

Utbildningar

Information om de utbildningar och kompetensutvecklings-paket som vi erbjuder.

Share This