Ska er ansökan prövas i Sverige?

2020-03-18 Barnens asylrättscentrum

Innan Migrationsverket kan gå vidare och titta på er ansökan om asyl måste det bedöma om det är Sverige eller något annat land som ska ansvara över er ansökan om asyl. Om det är Sverige som är ansvarigt kommer de att kalla dig och din familj på en asylutredning. Du kan läsa mer om asylutredningen här: Asylutredning.

Som asylsökande har du och din familj inte rätt att själva bestämma i vilket land er ansökan om asyl ska prövas. Länderna i den Europeiska unionen (EU) och Norge, Island, Liechtenstein och Schweiz har undertecknat en överenskommelse som heter Dublinförordningen och gäller som en lag i Sverige. Dublinförordningen bestämmer vilket land som ska ansvara för er ansökan om asyl. De länder som skrivit under förordningen brukar kallas för Dublinländer.

Varför tar Migrationsverket era fingeravtryck?

Om du har fyllt 14 år kommer Migrationsverket att ta dina fingeravtryck för att kontrollera om du varit i något annat Dublinland. De kommer även kontrollera dina föräldrars fingeravtryck och dina syskons, om de har fyllt 14 år. Migrationsverket tittar då i en databas som heter Eurodac. Alla länder som skrivit under Dublinförordningen kan titta i denna databas och se om du ansökt om asyl eller befunnit dig i något annat Dublinland.

Migrationsverket kontrollerar även om dina fingeravtryck finns i en databas som heter VIS som alla Dublinländer också kan titta i. Om du och din familj har fått ett visum att åka in något EU-land, t.ex. för att besöka släktingar, syns det i den här databasen. Om det finns andra bevis för att du och din familj varit i eller rest in i något annat Dublinland kan det också leda till att Migrationsverket anser att ni ska åka tillbaka till det landet och få er ansökan om asyl prövad där istället.

Här är några exempel på situationer då Migrationsverket kan bestämma att din ansökan om asyl ska prövas i ett annat land i EU:

  • Om du och din familj har ansökt om asyl och fått er ansökan prövad i ett annat Dublinland
  • Om du och din familj har ett uppehållstillstånd i ett annat Dublinland
  • Om du och din familj har haft ett visum i ett annat Dublinland, till exempel för turistbesök eller för att besöka släktingar
  • Om du och din familj rest in i ett Dublinland utan tillstånd att göra det

Kommunicering – information om att ett annat land ansvarar över er ansökan

Innan Migrationsverket beslutar om ett annat land är ansvarigt för din och din familjs asylansökan så kommer de ha ett samtal med dina föräldrar på ett samtal som kallas för kommunicering. Migrationsverkets personal kommer att berätta för dina föräldrar att ett annat Dublinland kan bli ansvarigt för er ansökan. Dina föräldrar kommer att få möjlighet att berätta om eventuella skäl mot att ett annat land än Sverige ska pröva er ansökan om asyl. Sådana skäl kan vara att ni har familjemedlemmar i Sverige som är beroende av er omvårdnad, att någon i er familj är mycket sjuk och att det skulle vara humanitärt stötande att sända er till det andra Dublinlandet. Det är viktigt att du och din familj berättar om hur det varit för er i det andra landet, och om det är något som du är rädd för kan hända om ni skulle åka dit igen. Ni kommer inte få möjlighet att berätta om varför ni ansöker om asyl, utan samtalet rör bara frågan om vilket land som ska pröva er ansökan om asyl.

Om Migrationsverket handlägger ett ärende enligt Dublinförordningen brukar ärendet kallas för ett ”Dublinärende.” Ärendet handläggs då på en enhet hos Migrationsverket som heter Dublinenheten. Du och din familj har då inte rätt till ett offentligt biträde som betalas av Migrationsverket men ni har självklart rätt att ta hjälp av en egen jurist eller advokat i ert ärende. Dina föräldrar kommer då själva behöva betala juristen eller advokaten för det arbete hen gör i ert ärende.

Rätten att få sammanföras med din familj

Om du och din familj har splittrats, till exempel under flykten från ert hemland, och befinner er i olika Dublinländer kan ni begära att få återförenas enligt Dublinförordningen. Om din familj har familjemedlemmar i något annat Dublinland är det viktigt att ni så tidigt som möjligt berättar för Migrationsverket att ni vill återförenas. Familjemedlemmen som vill komma till Sverige ska då så snart som möjligt kontakta Migrationsverket och i skrift (om det är en vuxen) skriva att hen vill återförenas med dig och resten av din familj.

Din familj har rätt att återförenas/få er ansökan om asyl prövad i samma land (till exempel i Sverige) om:

  • en medlem i din närmaste familj (mamma, pappa och minderåriga syskon) tidigare fått uppehållstillstånd i Sverige, eller lämnat in en ansökan om asyl och väntar på besked
  • flera i din närmaste familj lämnar in en ansökan om asyl samtidigt eller nära i tid och de flesta i din familj ansökt om asyl i Sverige
  • flera familjemedlemmar har ansökt om asyl i olika Dublinländer och den äldste i familjen befinner sig i Sverige
  • din familj har någon familjemedlem i Sverige, till exempel äldre syskon, som är beroende av er omvårdnad eller tvärtom. Då kan ni även under vissa villkor få stanna i Sverige.

När kan Sverige pröva er ansökan trots att ett annat Dublinland är ansvarigt för er ansökan?

Om Dublinförordningen säger att ett annat land än Sverige ska pröva din och din familjs ansökan om asyl kan Sverige ändå besluta att pröva er ansökan här i Sverige. Om Migrationsverket anser att det finns starka humanitära skäl att inte skicka er till ett annat Dublinland kan de besluta att pröva er ansökan i Sverige istället. Det kan till exempel röra sig om att någon i din familj är väldigt sjuk och en resa skulle kunna innebära fara för din familjemedlems liv.

Det kan också röra sig om att villkoren och situationen för er som asylsökande i det landet ni ska skickas till bedöms vara så dåliga att ni inte kan skickas dit. Ett exempel är att Sverige inte skickar några asylsökande till Grekland då Europadomstolen sagt att situationen för asylsökande är så pass svår där att ingen ska skickas tillbaka dit.

Om Migrationsverket bestämmer att ett annat land ska pröva er asylansökan

Om Migrationsverket anser att ett annat land är ansvarigt för din familjs asylansökan ska Migrationsverket fråga det andra landet om de kan ta emot er och pröva er ansökan om asyl. Sverige måste ställa denna fråga till det andra landet inom tre månader från det att ni ansökte om asyl i Sverige. Det andra landet ska ge ett svar senast två månader efter att de fått frågan. Om de svarar ja är det landet ansvarig över er ansökan. Om de inte svarar kommer de automatiskt ändå bli ansvariga för er ansökan. Sverige måste då senast sex månader efter att det andra landet blivit ansvarigt för er ansökan boka resa till er till det landet. Tiden som Migrationsverket har på sig att skicka er till det andra landet kan förlängas under vissa omständigheter. Tiden som ett Dublinbeslut gäller kan som längst vara 18 månader.

Tiden som Dublinbeslutet gäller (18 månader) räknas från och med att det andra Dublinlandet sa ja till att ansvara för er ansökan om asyl. Om ni överklagar beslutet räknas istället tiden från när migrationsdomstolen prövat om Sverige är ansvarig för er asylansökan. Om ni sedan överklagar till Migrationsöverdomstolen gäller samma sak – att tiden räknas från det datum de tog beslut.

Att överklaga ett Dublinbeslut

Du och dina föräldrar har rätt att överklaga beslutet till Migrationsdomstolen. Domstolen bedömer då bara frågan om vilket land som ska pröva er ansökan om asyl. För att inte bli utvisade under tiden som ni väntar på domstolens besked måste Migrationsverket eller domstolen säga att resan ska stoppas under handläggningstiden hos domstolen. Det kallas att utvisningen inhiberas. Om Migrationsdomstolen också anser att ett annat Dublinland är ansvarig över er ansökan om asyl kan dina föräldrar överklaga till Migrationsöverdomstolen. Migrationsöverdomstolen är den sista domstolen (instansen) som det går att överklaga till. För att Migrationsöverdomstolen ska titta på ett ärende måste de ge ett prövningstillstånd. Du kan läsa mer om Migrationsöverdomstolen här: Hos Migrationsöverdomstolen.

Vilket stöd kan du få?

Information om vilket stöd och vilken hjälp våra jurister kan ge.

Barnens Asylrättscentrum

Stöd och information till dig som är barn och har sökt asyl i Sverige.

Utbildningar

Information om de utbildningar och kompetensutvecklingspaket som vi erbjuder.

Share This