Riksdagen röstar om Sveriges nya migrationslagstiftning

2021-06-21 Aktuellt

Den 22 juni röstar riksdagen om Sveriges nya migrationslagstiftning. Misstroendeförklaringen av statsministern leder inte till att andra omröstningar i riksdagen ställs in, omröstningen om ny migrationslagstiftning kommer att genomföras.

Asylrättscentrum har svarat på remisserna för de olika förslagen och ser inte att de föreslagna ändringarna av utlänningslagen kommer att leda till en långsiktigt hållbar och rättssäker migrationslagstiftning.

Vi ser att det är fortsatt osäkert om de föreslagna förändringarna uppfyller sitt syfte

När den tillfälliga lagen presenterades på en presskonferens den 24 november 2015 var det tydligt att förändringarna var en reaktion på vad som ansågs vara en akut situation, och de stora förändringarna motiverades med att lagen bara skulle vara tillfällig. Lagen började gälla 2016 och förlängdes 2019, utan att ha utvärderats 2018 trots att det var något som politikerna hade utlovat.

Den lagstiftning som nu röstas om och som ska gälla tills vidare, ligger väldigt nära den tillfälliga lagen. Detta trots att lagen inte utvärderats och att det inte går att veta om de åtgärder som föreslås uppfyller lagens syfte – att minska antalet asylansökande i Sverige.

Vi ser brister i långsiktighet och rättssäkerhet

Asylrättscentrum har i remissvaren till betänkandet, kompletteringarna och oppositionens förslag pekat ut en rad brister när det gäller långsiktighet och rättssäkerhet i den nya lagen.  

Det vi bland annat lyft flertalet gånger är att lagförslagen diskriminerar alternativt skyddsbehövande, trots att det inte kan motiveras i skillnad i behovet av skydd.

Vi är även kritiska till de korta uppehållstillstånden och att de är fortsatt korta vid förlängning. En överväldigande majoritet av de som ansöker om förlängning av sina tillfälliga uppehållstillstånd får idag sitt uppehållstillstånd förlängt. Det är därmed svårt att motivera de korta tillståndstiderna och det merarbete som de innebär för Migrationsverket. 


Vi har i våra remissvar pekat ut otydligheter och oklarheter i flera av förslagen. Oavsett vilket av förslagen som blir den nya migrationslagstiftningen, kommer dessa otydligheter få klaras upp i nationella och internationella domstolar de kommande åren. I väntan på vägledande praxis kommer tillämpningen att skilja sig åt – med risk för att lika ärenden bedöms olika.

Asylrättscentrums remissvar

Klicka här för att läsa remissvaret till betänkandet En långsiktigt hållbar migrationspolitik.
Klicka här för att läsa remissvaret till kompletteringarna.
Klicka här för att läsa remissvaret till oppositionens förslag.

Poddar om förslagen

Stressigt på Migrationsverket och positionerande parter – Avsnitt om de olika förslagen och Migrationsverkets förberedelser att tillämpa den nya lagstiftning.
Vad säger remissvaren om migrationskommitténs förslag – Avsnitt om remissvaren och kommitténs betänkande
Uppehållstillstånd och vaccin – Avsnitt om de kompletterande förslagen och vilka som omfattas av särskilt ömmande skäl för vuxna.

Vad blir Sveriges nya migrationspolitik?

Hösten 2020 ska den parlamentariska kommittén presentera sitt uppdrag. Ta del av våra anlyser av de politiska förslagen.

Så fungerar asylprocessen

Här hittar du viktig information om hur asylprocessen fungerar i Sverige och vad personer som söker asyl bör tänka på. 

Vilket stöd kan du få?

Information om vilket stöd och hjälp våra jurister kan ge, och vilken information vi behöver från dig för att kunna hjälpa till. 

Share This