Remissvar på Migrationsverkets utkast på föreskrifter om säkra ursprungsländer

2021-03-29 Aktuellt, Remissvar

Positivt att relativt få länder finns med på listan över säkra ursprungsländer, men Asylrättscentrum önskar att Migrationsverket delar med sig av bedömningarna som ligger till grund för att länderna finns med på listan. Asylrättscentrum svarar på Migrationsverkets utkast på föreskrifter med förteckning över säkra ursprungsländer och tillhörande konsekvensutredning.

Asylrättscentrum har under en längre tid följt frågan om upprättande av en förteckning över säkra ursprungsländer. Vi har bland annat publicerat analysen ”Kan Sverige säkra rättssäkerheten i en lista över säkra ursprungsländer” och svarat på remissen på DS 2020:2 angående uppenbart ogrundade asylansökningar och förteckning över säkra ursprungsländer. Det är med den bakgrunden vi läser Migrationsverkets utkast.

Vi ställer oss positiva till att Migrationsverket verkar dela vår utgångspunkt att listan över säkra ursprungsländer bör vara relativt kort. Samtidigt poängterar vi att för att ett land ska kunna föras upp på en nationell förteckning över säkra ursprungsländer krävs det att situationen i landet i fråga uppfyller de kriterier som uppställs i det omarbetade asylprocedurdirektivet och i motsvarande föreslagen reglering i utlänningslagen. Vi ser att det är svårt att göra mer ingående analys gällande hur de föreslagna länderna förhåller sig till kriterierna i asylprocedurdirektivet, och önskar därför att Migrationsverket delar med sig av skälen.

När det gäller Migrationsverkets konsekvensanalys lyfter vi en del frågor kopplat till rättssäkerheten i processen. En viktig del som vi poängterar är behovet av tydliga interna riktlinjer på Migrationsverket för översynen av förteckning om säkerhetsläget skulle ändras. En annan viktig åtgärd för att öka rättssäkerheten för personer från s.k. säkra ursprungsländer är enligt vår mening att ha som utgångspunkt att behov av offentligt biträde finns i dessa ärenden. Vi befarar att den enskilde i många fall kan få mycket svårt att motbevisa presumtionen om att hemlandet är säkert för just honom eller henne utan tillgång till rättshjälp.

Klicka här för att läsa hela remissvaret.

Stöd oss

Hjälp oss att försvara asylrätten och stå upp för människors rätt till skydd!

Kommentarer

Här hittar du kommentarer och analyser av den migrationspoltiska utvecklingen.

Kontakta oss

Här hittar du information om hur du kontaktar oss och vilket stöd du kan få. 

Share This