Remissvar över utredningen Klarlagd identitet, om utlänningars rätt att vistas i Sverige, inre utlänningskontroller och missbruk av identitetshandlingar – SOU 2017:93

2018-03-26 Remissvar

Asylrättscentrum begränsar sitt yttrande till att endast omfatta förslaget att i 9 kap. 9§ utlänningslagen ge möjlighet till kroppsvisitation. Vi avstyrker förslaget att i 9 kap. 9§ utlänningslagen ge möjlighet till kroppsvisitation.

8.5.1 Eftersökande av pass och andra identitetshandlingar

Oavsett att Asylrättscentrum har förståelse för behovet av att i så hög grad som möjligt kunna identifiera gruppen utländska medborgare som saknar rätt att vistas i Sverige delar vi inte utredningens uppfattning rörande de integritetskränkningar som förslaget kommer att få för svenska medborgare, utländska medborgare med uppehållstillstånd, asylsökande och utländska turister.

Vi kan inte se att jämförelsen med kroppsvisitation i samband med inresekontroll är relevant. Den som utan resehandling försöker passera en inresekontroll torde knappas förvånas i den stund en kroppsvisitation görs i identifieringssyfte. Lika lite ser vi att jämförelsen med säkerhetskontroll i samband med en flygresa är möjlig att göra då det är allmänt känt att en sådan är en förutsättning för att över huvud taget företa en flygresa.

Vare sig svenska medborgare, utländska medborgare med uppehållstillstånd eller utländska turister torde i någon högre utsträckning, i vardagen, ha med sig identitetshandlingar och/eller handlingar som utvisar en rätt att vistas i Sverige. Avseende de tre grupperna torde därtill, i varierande utsträckning, språkförståelse kunna ge upphov till missförstånd.

Asylrättscentrum ser mot bakgrund av ovan anförda en uppenbar risk för att det nu aktuella förslaget får till följd att ett betydande antal personer, helt obefogat, tvingas utsättas för en grov integritetskränkning, exempelvis under den vardagliga resan mellan hemmet och arbetet eller under sin semestervistelse här i landet. Oavsett det eftersträvansvärda målet leder den uppenbara risken för grova, helt obefogade, integritetskränkningar till att vi inte kan tillstyrka den aktuella delen av förslaget.

Asylrättscentrum hette Rådgivningsbyrån för asylsökande och flyktingar när remissvaret skrev. Organisationen bytte namn våren 2019.

Migrationsrättens utveckling

Rapporter och analyser om utvecklingen inom migrationsrätten, såväl i Sverige som internationellt. 

Juristerna kommenterar

Asylrättscentrums jurister kommenterar domar från nationella och internationella domstolar.

Stöd oss

Donera pengar till oss i ditt eget eller någon annas namn. Ge en minnesgåva eller en julklapp. 

Share This