Remissvar över utkastet till lagrådsremiss Kroppsbesiktning i syfte att utreda ålder i brottmålsprocessen

2017-02-14 Remissvar

Asylrättscentrum tillstyrker utkastets förslag. Det ska vara möjligt med kroppsbesiktning för åldersbedömning i brottmålsprocessen.

Asylrättscentrum delar, på de grunder som anges i utkastet till lagrådsremissen, uppfattningen att de måste vara möjligt att i en brottmålsprocess ta hjälp av kroppsbesiktning (medicinsk åldersbedömning) vid bedömningen av en misstänkts ålder om den har betydelse för om påföljd får dömas ut eller betydelse för påföljdsfrågan i övrigt.

Asylrättscentrum utgår från att man vid bedömningen av en brottsmisstänkts ålder beaktar den gjorda medicinska ålderbedömningen utifrån Rättsmedicinalverkets uttalande om att de inte kan uttala sig med större säkerhet än vad de vetenskapliga metoderna tillåter.

Läs hela remissvaret här »

Asylrättscentrum hette Rådgivningsbyrån för asyksökande och flyktingar när remissvaret skrevs. Organisationen bytte namn våren 2019.

Migrationsrättens utveckling

Rapporter och analyser om utvecklingen inom migrationsrätten, såväl i Sverige som internationellt. 

Juristerna kommenterar

Asylrättscentrums jurister kommenterar domar från nationella och internationella domstolar.

Stöd oss

Donera pengar till oss i ditt eget eller någon annas namn. Ge en minnesgåva eller en julklapp. 

Share This