Remissvar över promemorian ”Ytterligare anpassning av svensk rätt till Dublinförordningen” Ds 2016:34

2016-12-1 Remissvar

Asylrättscentrum avstyrker förslaget. Asylrättscentrum bedömer att det är bäst för såväl de sökande som för handläggande myndighet och domstolar om ett överklagande av ett beslut att överföra en person i enlighet med Dublinförordningen innebär att överföringen inhiberas i väntan på resultatet av överklagandet.

En enskild som överklagar ett överföringsbeslut gör detta med anledning av en önskan om att få sin ansökan om asyl prövad i Sverige. Det måste då självklart uppfattas att detta innefattar en begäran om att få kvarstanna i Sverige under det att överklagandet prövas.En enskild torde därtill, utan juridisk hjälp (vilket är normalförhållandet vid en prövning enligt Dublinförordningen) ha svårt att förstå att ett separat yrkande om inhibition måste göras för att få kvarstanna till dess inhibitionsbegäran prövats.

Det måste också för handläggande myndighet och domstolar bli enklare om man kan utgå från att ett överklagande leder till inhibition och därmed även en förlängning av tidsfristen för den eventuella överföringen.

Läs hela remissvaret här »

Asylrättscentrum hette Rådgivningsbyrån för asylsökande och flyktingar när remissvaret skrevs. Organisationen bytte namn våren 2019.

Migrationsrättens utveckling

Rapporter och analyser om utvecklingen inom migrationsrätten, såväl i Sverige som internationellt. 

Chefsjuristen kommenterar

Asylrättscentrums chefsjurist kommenterar domar från nationella och internationella domstolar. 

Stöd oss

Donera pengar till oss i ditt eget eller någon annas namn. Ge en minnesgåva eller en julklapp. 

Share This