Remissvar över departementspromemorian “Förslag till en nationell institution för mänskliga rättigheter i Sverige” (Ds 2019:4)

2019-05-22 Remissvar

Asylrättscentrum har lämnat ett remissvar över departementspromemorian Förslag till en nationell institution för mänskliga rättigheter i Sverige (Ds 2019:4).

Asylrättscentrum välkomnar förslaget att Sverige inrättar en nationell institution för mänskliga rättigheter som uppfyller de kriterier som Paris principerna anger. En sådan nationell institution kan bidra till att stärka de mänskliga rättigheternas ställning i Sverige.

Asylrättscentrum välkomnar att förslaget att ge civilsamhället betydande möjligheter till inflytande över institutionens verksamhet. En sådan ordning stärker institutionens oberoende gentemot regering och offentlig sektor, samt möjliggör att kunskap och erfarenheter från civilsamhället på de mänskliga rättigheternas område kommer institutionen till del.

Asylrättscentrum framhåller särskilt vikten av att främja säkerställandet av de mänskliga rättigheterna på migration- och flyktingområdet. Nationella och internationella organisationer och domstolar har inom detta område riktat kritik mot Sveriges lagstiftning eller lagtillämpning utifrån dess bristande förenlighet med internationella åtaganden. Exempelvis har FN:s granskningskommitté för tortyrkonventionen (CAT-kommitten) i flera avgöranden ansett att verkställighet av utvisningsbeslut i enskilt ärende skulle innebära en kränkning av tortyrkonventionen. Vid införandet av lagen om tillfälliga begränsningar av möjligheten att få uppehållstillstånd i Sverige (2016:752) framförde Asylrättscentrum kritik i sitt remissvar mot att delar av de föreslagna förändringarna i migrationslagstiftningen riskerar att stå i strid med Sveriges internationella åtaganden. I november 2018 bedömde Migrationsöverdomstolen i mål MIG 2018:20 att det skulle stå i strid med Europakonventionen och FN:s barn.konvention att tillämpa bestämmelsen som upphäver rätten till familjeåterförening för personer med alternativ skyddsstatus. Asylrättscentrum har även i sitt remissvar den 15 mars 2019 angående förlängning av nämnda lag uttryckt starka farhågor kring dess förenlighet med Sveriges internationella åtaganden.

Asylrättscentrum välkomnar att den nationella institutionen för mänskliga rättigheter ges uppdraget att verka som nationell övervakningsmekanism enligt FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionshinder (CRPD). Vi vill framhålla att det i arbetet med att överval-a CRPD finns skäl att inkludera och involvera organisationer och personer med funktionsnedsättning som har perspektiv och erfarenhet av migrationsområdet, där särskild problematik rörande rättigheter för personer med funktionshinder förekommer.

Läs hela remissvaret >>

Asylrättscentrum hette Rådgivningsbyrån för asyksökande och flyktingar när remissvaret skrevs. Organisationen bytte namn våren 2019.

Migrationsrättens utveckling

Rapporter och analyser om utvecklingen inom migrationsrätten, såväl i Sverige som internationellt. 

Juristerna kommenterar

Asylrättscentrums jurister kommenterar domar från nationella och internationella domstolar.

Stöd oss

Donera pengar till oss i ditt eget eller någon annas namn. Ge en minnesgåva eller en julklapp. 

Share This