Remissvar över departementspromemorian Ett sammanhållet mottagande med tidsbegränsade uppehållstillstånd (Ds 2016:45)

2017-02-14 Remissvar

Asylrättscentrum delar de motiv som anges i departementspromemorian och tillstyrker därför:

  • förslaget till lag om ändring av socialförsäkringsbalken,
  • förslaget till lag om ändring i lagen om mottagande av asylsökande m.fl. utom vad avser förslaget att det i 1a§ undantas att medborgare i den Europeiska unionens medlemsstater skall omfattas av lagen om inte synnerliga skäl föreligger,
  • förslag till lag om ändring av studiestödslagen,
  • förslaget till lag om ändring i lagen om hälso- och sjukvård åt asylsökande m.fl

Läs hela remissvaret här »

Asylrättscentrum hette Rådgivningsbyrån för asylsökande och flyktingar när remissvaret skrevs. Organisationen bytte namn våren 2019.

Migrationsrättens utveckling

Rapporter och analyser om utvecklingen inom migrationsrätten, såväl i Sverige som internationellt. 

Juristerna kommenterar

Asylrättscentrums jurister kommenterar domar från nationella och internationella domstolar.

Stöd oss

Donera pengar till oss i ditt eget eller någon annas namn. Ge en minnesgåva eller en julklapp. 

Share This