Remissvar över betänkandet ”Uppehållstillstånd på grund av praktiska verkställighetshinder och preskription”, SOU 2017:84

2018-03-2 Remissvar

Utredningens förslag är mycket välkommet. Asylrättscentrum har, tillsammans med andra organisationer, under lång tid begärt att frågan om prövning av praktiska hinder mot verkställighet ska genomlysas.

Ett av skälen för denna begäran har varit att Asylrättscentrum bedömer att tilltron till den svenska asylprövningen är avhängig att utvisningsbeslut går att verkställa. I vår verksamhet ser vi dock att det med frekvens fattas beslut i grundärenden som omöjligen kommer att kunna verkställas. Vi ser också att Migrationsverket, i strid mot ordalydelsen i 12 kap. 18 § utlänningslagen (2005:716), tillämpar ett högt beviskrav när det på verkställighetsstadiet kommer fram att ett av- eller utvisningsbeslut inte kan verkställas. Att möjligheten att bevilja uppehållstillstånd efter preskription är mycket begränsad på grund av Migrationsverket och migrationsdomstolarnas tolkning av Migrationsöverdomstolens praxis innebär ytterligare risk för att personer under mycket lång tid kommer att befinna sig i Sverige utan att vare sig ha möjlighet att få uppehållstillstånd eller att återvända till ursprungslandet. Ett sådant förhållande främjar enligt Rådgivningsbyråns mening inte tilltron till det svenska asylsystemet.

Asylrättscentrums uppfattning utifrån vad vi kan se i vår verksamhet är, som tidigare nämndes, att situationer där personer blir kvar i Sverige på grund av olika typer av praktiska verkställighetshinder är relativt vanligt förekommande. Utsattheten för denna grupp, som i stor utsträckning saknar möjlighet att påverka sin situation, är många gånger påtaglig. Sårbarheten för berörda personer har ökat ytterligare genom de senaste årens inskränkningar i rätten till ersättning enligt lagen om mottagande av asylsökande m.fl. (1994:137) efter lagakraftvunna utvisningsbeslut. Oaktat om det går att fastställa exakt hur många personer som skulle beröras av utredningens förslag är det för de enskilda personer som befinner sig i den beskrivna limbosituationen mycket angeläget att föreslagna lagändringar genomförs.

Asylrättscentrum är alltså mycket positiv till utredningens förslag. I remissvaret lämnas även kommentarer rör främst den lagtekniska utformningen och till utredningen angränsande frågor.

Läs hela remissvaret»

Asylrättscentrum hette Rådgivningsbyrån för asylsökande och flyktingar när remissvaret skrevs. Organisationen bytte namn våren 2019.

Migrationsrättens utveckling

Rapporter och analyser om utvecklingen inom migrationsrätten, såväl i Sverige som internationellt. 

Juristerna kommenterar

Asylrättscentrums jurister kommenterar domar från nationella och internationella domstolar.

Stöd oss

Donera pengar till oss i ditt eget eller någon annas namn. Ge en minnesgåva eller en julklapp. 

Share This