Remissvar över betänkandet “Att förstå och bli förstådd – ett reformerat regelverk för tolkar i talade språk” (SOU 2018:83)

2019-05-22 Remissvar

Asylrättscentrum har lämnat ett remissvar över betänkandet Att förstå och bli förstådd – ett reformerat regelverk för tolkar i talade språk (SOU 2018:83).

Vi välkomnar i stort betänkandets förslag. Vi ser att det grundläggande syftet med förslagen, att skapa bättre möjligheter för myndigheterna att få de kvalificerade tolktjänster som de behöver, är i linje med vår organisations arbete för en mer rättssäker migrationsprocess.

Vi välkomnar ambitionen att den föreslagna ordningen ska gälla redan från år 2024. Vi befarar dock att tidsramen inom vilken förslagen ska vara genomförda kan vara så snäv och att det på kon sikt kan innebära begränsad tillgång till kvalificerade tolkar såväl för statliga som icke-statliga aktörer och att förslagen kan innebära ökade tolkkostnader för icke-statliga aktörer.

Vi bedömer dock att de förbättringar för asylsökandes rättssäkerhet som ökad tolkkompetens och ökade möjligheter till tillsyn innebär överväger de problem som – åtminstone inledningsvis -kan befaras.

Läs hela remissvaret >>

Asylrättscentrum hette Rådgivningsbyrån för asylsökande och flyktingar när remissvaret skrevs. Organisationen bytte namn våren 2019.

Migrationsrättens utveckling

Rapporter och analyser om utvecklingen inom migrationsrätten, såväl i Sverige som internationellt. 

Juristerna kommenterar

Asylrättscentrums jurister kommenterar domar från nationella och internationella domstolar.

Stöd oss

Donera pengar till oss i ditt eget eller någon annas namn. Ge en minnesgåva eller en julklapp. 

Share This