Remissvar avseende förslaget ”Ändrad retroaktivitet avseende efterlevandestöd” S2017/06357/FST

2019-03-2 Remissvar

Asylrättscentrum har beretts tillfälle att yttra sig över rubricerad skrivelse. Asylrättscentrum har i remissvar daterat 2017-06-02 avstyrkt det förslag rörande retroaktivt efterlevandestöd som presenterades i DS 2017:11. Även om detta förslag (S2017/06357/FST) innebär förbättringar i förhållande till det ursprungliga förslaget anser Asylrättscentrum att de avgörande brister vi tidigare angivit som grund för att vi avstyrkt förslaget i DS 2017:11 fortfarande inte är åtgärdade.

Det saknas fortfarande en egentlig analys av behovet av efterlevandestöd för berörd barngrupp. Vi saknar därtill en grundlig barnkonsekvensanalys. En grundlig barnkonsekvensanalys torde som underlag kräva den ovan efterfrågade behovsanalysen. Asylrättscentrum kan därmed inte tillstyrka förslaget.

Kortfattad bakgrund till förslaget

Bakgrunden till lagförslaget är att det har skett en oförutsedd kraftig ökning av retroaktivt utbetalt efterlevandestöd och även en ökning av retroaktivt utbetalt efterlevandestöd för den grupp där ansökan krävs. Ökningen beskrivs bero främst på inflyttning till Sverige av ett stort antal barn vars avlidne förälder eller föräldrar inte har varit bosatta i Sverige och som ansökt och beviljats efterlevandestöd. I DS 2017:11 redogörs för att det finns inrikes födda barn som endast har efterlevandestöd, men dessa anges vara så få till antalet att de inte ingått i prognosmodellen.

Ett bakomliggande syfte anförs även vara att förhindra incitament till att lämna felaktiga uppgifter samt förhindra möjligheten till dubbel ersättning.

Asylrättscentrums synpunkter

  • Barnkonsekvensanalys och indirekt diskriminering

Beslut och åtgärder som rör barn ska följas upp och utvärderas utifrån ett barnrättsperspektiv. Barnkonventionens grundläggande principer bör iakttas i utformandet av all relevant lagstiftning, föreskrifter och allmänna råd, oavsett sakområde (prop. 2009/10:232, s.12).

  • Förhindrandet av att felaktiga utbetalningar görs

Ett bakomliggande syfte anförs även vara att förhindra incitament till att lämna felaktiga uppgifter samt förhindra möjligheten till dubbel ersättning. Det förefaller osannolikt att möjligheten till ersättning för en förvisso längre, men ändå begränsad, tidsperiod, skulle vara ett incitament till att lämna oriktiga uppgifter som skulle riskera att försvåra eller till och med förhindra möjligheten till familjeåterförening. Dubbel ersättning kan förhindras genom bättre rutiner och en bättre samverkan mellan utbetalande myndigheter och inte genom att inskränka möjligheten till retroaktiv ersättning.

Läs hela remissvaret»

Asylrättscentrum hette Rådgivningsbyrån för asylsökande och flyktingar när remissvaret skrevs. Organisationen bytte namn våren 2019.

Migrationsrättens utveckling

Rapporter och analyser om utvecklingen inom migrationsrätten, såväl i Sverige som internationellt. 

Juristerna kommenterar

Asylrättscentrums jurister kommenterar domar från nationella och internationella domstolar.

Stöd oss

Donera pengar till oss i ditt eget eller någon annas namn. Ge en minnesgåva eller en julklapp. 

Share This