Permanenta eller tillfälliga uppehållstillstånd

2020-04-2 Parlamentariska kommittén

En av de frågor som den parlamentariska kommittén för den framtida svenska migrationspolitiken ska titta på är om Sverige ska permanenta eller tillfälliga uppehållstillstånd som huvudregel. Vi på Asylrättscentrum har tittat på närmare på frågan och vill lyfta fram några viktiga delar.

Sverige har lång erfarenhet av att ge personer som får skydd i landet permanent uppehållstillstånd. När den tillfälliga lagen röstades igenom i juni 2016 gick vi över från att ha permanenta uppehållstillstånd som huvudregel, till tillfälliga. När vi nu ska diskutera om vi även fortsatt ska ha tillfälliga uppehållstillstånd som huvudregel är det viktigt att särskilja de personer som fått uppehållstillstånd och skyddsstatusförklaring och de personer som enbart fått uppehållstillstånd.

Tillfälliga uppehållstillstånd och skyddsstatusförklaring

De personer som får tillfälliga uppehållstillstånd och en skyddsstatusförklaring, alltså status som flykting eller alternativt skyddsbehövande, har ett starkare skydd än personer som enbart får tillfälliga uppehållstillstånd. Statusförklaringen gäller till dess att den återkallas. Det vill säga att även om uppehållstillståndet i sig är tillfälligt så är statusförklaringen inte det och uppehållstillståndet måste förlängas så länge statusförklaringen inte återkallas.

Vad krävs för att en statusförklaring ska återkallas?

En statusförklaring återkallas när ett skyddsbehov har upphört. Skyddsbehov kan anses ha upphört av skäl som är kopplade till personen som fått en statusförklaring eller skäl kopplade till situationen i personens hemland.

Det starkaste skydd en person kan få är det som flykting. För att en flyktingstatus ska återkallas krävs det att personen i fråga återvänder till och får skydd från sitt hemland eller ett annat land. För att situationen i personens hemland ska ha förändrats så pass mycket att flyktingstatusen ska återkallas krävs det bland annat så pass djupgående förändringar i landet så att grunden för flyktingens fruktan för förföljelse är undanröjd.

För personer som har fått skydd som alternativt skyddsbehövande är skyddet lika starkt som för flyktingar, men det krävs fortfarande stora och bestående förändringar i hemlandet för att statusen ska återkallas.

Om Migrationsverket skulle överväga att återkalla en statusförklaring kommer personen få ett offentligt biträde och en muntlig utredning. Det är Migrationsverket som har bevisbördan för att ett skyddsbehov har upphört.

Tillfälliga uppehållstillstånd utan skyddsstatusförklaring

För personer som fått uppehållstillstånd utan en skyddsstatusförklaring är läget mycket mer osäkert. Den personen måste varje gång som hen ansöker om förlängning bevisa att det finns grund för ett uppehållstillstånd. En person som till exempel fått uppehållstillstånd på humanitära skäl på grund av en sjukdom, måste kunna visa att grunden till uppehållstillståndet finns kvar. Det vill säga att personen fortfarande är sjuk.

Tillfälliga eller permanenta uppehållstillstånd

Vi på Asylrättscentrum anser att permanenta uppehållstillstånd är det mest humana och bäst för personen som beviljas uppehållstillstånd. Det skapar en större trygghet och bättre möjligheter till integration. Tillfälliga uppehållstillstånd riskerar att leda till oro, ohälsa och långvarig utdragen stress. De tillfälliga tillstånden kan även leda till följdförslag som begränsar möjligheten till familjeåterförening.

En fördel med de tillfälliga uppehållstillstånden kopplat till statusförklaringar är att grunderna för det beviljade tillståndet blir tydligare och att det blir större fokus på de som är skyddsbehövande. Det leder också till en harmonisering med övriga Europa.

Vi på Asylrättscentrum vill även vara tydliga med att det måste finnas en gräns för när en person inte längre ska ha tillfälliga tillstånd, bland annat för att ansöka om svenskt medborgarskap.

Klicka här för att läsa en längre analys av frågan om tillfälliga eller permanenta uppehållstillstånd.

Juristerna kommenterar

Asylrättscentrums jurister kommenterar domar från nationella och internationella domstolar.

Migrationsrättens utveckling

Rapporter och analyser om utvecklingen inom migrationsrätten, såväl i Sverige som internationellt. 

Stöd oss

Hjälp oss att kunna hjälpa fler. Donera pengar till oss i ditt eget eller någon annas namn. Ge en minnesgåva eller en julklapp. 

Share This