Om du har blivit åldersuppskriven

2020-03-13 Barnens asylrättscentrum

Det är skillnad mellan att göra sin ålder sannolik, och att göra det sannolikt att du är under 18 år. Även om du inte kan göra din exakta ålder sannolik (för att du inte har några handlingar, eller kanske inte riktigt vet exakt hur gammal du är) så kan Migrationsverket ändå göra bedömningen att du har gjort sannolikt att du är ett barn, det vill säga under 18 år.

Om du inte har några identitetshandlingar som kan styrka din ålder eller göra den sannolik, och Migrationsverket bedömer att det är uppenbart att du är äldre än den ålder du berättade om när du ansökte om asyl, kan handläggaren ändra din ålder. Om du då blir registrerad som 18 år eller äldre kommer ditt ärende på Migrationsverket att behandlas på samma sätt som för vuxna asylsökande.

Du kommer i denna situation inte att erbjudas en åldersbedömning. Migrationsverket kommer att informera sig om att du kan lämna in bevisning till stöd för din ålder. Om denna bedöms tillräcklig kan Migrationsverket ändra registreringen till den ålder du berättar att du är.  Intyg räcker dock inte till, utan det krävs enligt vår erfarenhet godkända identitetshandlingar.

Om du har sökt asyl före 1 februari 2017 fattar Migrationsverket beslut om din ålder i samband med att din ansökan om asyl avgörs. Migrationsverket bedömer din ålder och din underårighet utifrån all den information du har kunnat lämna in. Det kan vara skolbetyg och vaccinationsintyg från hemlandet, andra identitetshandlingar (som inte i sig själva anses räcka till för att göra din ålder sannolik), intyg från socialtjänst, boendet, lärare. Migrationsverket kan också erbjuda dig en möjlighet att genomgå en medicinsk åldersbedömning. När Migrationsverket gör sin bedömning utgår de dels från dina uppgifter och dels från den skriftliga bevisningen. Migrationsverket bedömer de intyg du har lämnat in och resultatet av den medicinska åldersbedömningen. Om Migrationsverket anser att du inte har gjort sannolikt att du är under 18 år och dessutom avslår din asylansökan kan du ta upp bedömningen av din ålder i samband med att du överklagar beslutet om att avslå din asylansökan.

Om du har sökt asyl 1 februari 2017 eller senare kan du få ett tillfälligt beslut om ålder, vilket betyder att Migrationsverket kan besluta att du ska registreras som under eller över 18 år innan du får beslut på din ansökan om asyl. De gör samma värdering av bevisningen som är beskrivet i stycket ovan. Om Migrationsverket registrerar dig som 18 år eller äldre kan du överklaga detta beslut särskilt. Migrationsverket kommer sedan att fatta ett slutligt beslut om din ålder i samband med beslutet om din asylansökan.

Om du fyller 18 år, eller bedöms vara vuxen påverkar det rätt till god man, särskilt boende, eventuellt skolgång och rätt till sjukvård. Om du prövas som vuxen ställs det även högre krav på dig i asylprocessen, till exempel förväntar sig Migrationsverket och domstolarna att du ska kunna berätta mer noggrant om varför du behöver skydd.

Om du har sökt asyl före 1 februari 2017 fattar Migrationsverket beslut om din ålder i samband med att din ansökan om asyl avgörs. Du kan klaga på åldersbedömningen i samband med att du överklagar beslutet om att avslå din asylansökan (om sådant fattats).

Om du har sökt asyl 1 februari 2017 eller senare kan du få ett tillfälligt beslut om ålder, som du kan överklaga särskilt.

Migrationsverket beslutar sedan slutligt om din ålder när man beslutar om du får stanna i Sverige eller inte.

Om du är över 18 år och har fått ett slutligt beslut om att du inte beviljas uppehållstillstånd i Sverige så behöver inte Migrationsverket se till att det finns ett ordnat mottagande åt dig.

Vilket stöd kan du få?

Information om vilket stöd och vilken hjälp våra jurister kan ge.

Barnens Asylrättscentrum

Stöd och information till dig som är barn och har sökt asyl i Sverige.

Utbildningar

Information om de utbildningar och kompetensutvecklingspaket som vi erbjuder.

Share This