Om du fått ett uppehållstillstånd

2020-03-20 Barnens asylrättscentrum

Om Migrationsverket beviljar dig ett uppehållstillstånd, säger ja till din ansökan, kommer du bli kallad på ett möte hos Migrationsverket där du får information om vad som händer efter att du fått ditt uppehållstillstånd. Om du sökte asyl tillsammans med din familj följer de med dig på mötet. Om du sökte asyl utan din familj följer din gode man med dig på mötet.

Om du sökt asyl utan dina föräldrar

Om du sökte asyl i Sverige utan dina föräldrar och beviljas ett uppehållstillstånd innan du fyller 18 år får du en särskilt förordnad vårdnadshavare istället för en god man. Den särskilt förordnade vårdnadshavaren ska precis som en god man hjälpa dig och bestämma i frågor som rör dig. Den särskilt förordnade vårdnadshavaren ska se till att du får omvårdnad, trygghet och god uppfostran. Den särskilt förordnade vårdnadshavaren har inte skyldighet att försörja dig.

Om du sökte asyl efter 24 november 2015

Om du sökte asyl i Sverige efter den 24 november 2015 ska Migrationsverket och domstolarna bedöma din asylansökan enligt de regler som gäller i den tillfälliga lagen. Om du beviljas uppehållstillstånd är huvudregeln att ditt uppehållstillstånd blir tidsbegränsat och gäller i 1–3 år. Hur långt uppehållstillståndet blir beror på varför Migrationsverket ger dig uppehållstillstånd. Anledning till varför du får uppehållstillstånd kallas för grund. Det finns fyra grunder för uppehållstillstånd enligt den tillfälliga lagen som just nu gäller i Sverige:

  • Flykting – ger uppehållstillstånd i 3 år
  • Alternativt skyddsbehövande – ger uppehållstillstånd i 13 månader
  • Synnerligen eller särskilt ömmande omständigheter och i strid med ett svenskt konventionsåtagande att neka uppehållstillstånd – ger uppehållstillstånd i 12 eller 13 månader
  • Anknytning

Uppehållstillstånd på grund av att ordnat mottagande saknas

Om du har fyllt 16 år och ska beviljas uppehållstillstånd för att det saknas ordnat mottagande menar Migrationsverket att det bara finns ett tillfälligt hinder mot att du ska kunna återvända till ditt hemland, eftersom det inte längre krävs ett ordnat mottagande för dig när du fyller 18 år. Då kan du få ett uppehållstillstånd som gäller fram tills du fyller 18 år.

Om du har hunnit fylla 17 och ett halvt år när Migrationsverket eller migrationsdomstolen fattar sitt beslut så kan du istället få ett utvisningsbeslut med verkställighetsföreskrift om du saknar ordnat mottagande. Verkställighetsföreskrift betyder att du får ett utvisningsbeslut, men att utvisningen inte får genomföras förrän du fyllt 18 år.

Om du är 17 år och studerar på ett nationellt program i gymnasieskolan när du beviljas uppehållstillstånd kan det i vissa fall vara så att du får ett längre uppehållstillstånd än du skulle få annars. Det kan till och med vara så att du får ett längre uppehållstillstånd än dina familjemedlemmar, om du sökte asyl tillsammans med dem. Du kan läsa mer om det här: Uppehållstillstånd för studier i gymnasiet.

Att överklaga sin status

När Migrationsverket beslutar att ge dig uppehållstillstånd för att de anser att du är i behov av skydd beslutar de också vilken skyddsstatus du ska få. Om du anses vara flykting får du flyktingstatus. Detta är den högsta statusen och kan inte överklagas.

Om Migrationsverket inte tycker att är flykting, men ändå behöver skydd får du alternativ skyddsstatus. Du kan då överklaga att du inte fick flyktingstatusförklaring.

Om de tycker att du inte behöver av skydd men att du ska få uppehållstillstånd på annan grund, till exempel på grund av särskilt ömmande omständigheter, kan du också överklaga Migrationsverkets beslut om att inte bevilja dig flyktingstatus eller alternativ skyddsstatus. Läs mer om de olika grunderna för uppehållstillstånd här: När kan du få asyl i Sverige?

Att du överklagar Migrationsverkets beslut om skyddsstatus påverkar inte ditt uppehållstillstånd på något sätt. Det som prövas i domstolen är bara frågan om skyddsstatus.

Statusen kan överklagas, men inte tillståndens längd

Om du ska överklaga din statusförklaring till migrationsdomstolen är det just statusen som överklagas, inte tillståndens längd. Men om migrationsdomstolen skulle hålla med dig och bevilja dig flyktingstatusförklaring kommer de att skicka tillbaka ditt ärende till Migrationsverket så att de beviljar dig ett längre uppehållstillstånd.

Offentligt biträde

Om du redan har ett offentligt biträde ska hen hjälpa dig att skriva överklagandet om din skyddsstatus till domstolen. Du ska då få komma på ett möte hos biträdet för att prata om överklagandet. Ni ska noggrant gå igenom beslutet så att du kan bemöta/argumentera emot det Migrationsverket har sagt om dina asylskäl.

Det är viktigt att du och ditt biträde lyfter fram dina individuella skäl och varför du uppfyller kraven för att vara flykting. Du har också rätt till en kopia av den text som ditt biträde skriver. Om det finns ny bevisning sedan du fått ditt beslut från Migrationsverket kan du också visa det för ditt biträde som tittar om den kan hjälpa dig i ditt överklagande om skyddsstatus.

Om du inte har ett offentligt biträde sedan tidigare (det vill säga under processen hos Migrationsverket) kan du säga till domstolen att du vill ha ett nu. Det kallas att du yrkar på att Migrationsdomstolen förordnar ett offentligt biträde. Du som är här utan dina föräldrar har alltid rätt till offentligt biträde även i ärenden som rör skyddsstatusförklaring.

Om du sökte om asyl den 24 november 2015 eller innan

Barn och barnfamiljer som sökte asyl i Sverige den 24 november 2015 eller tidigare ska prövas enligt utlänningslagen istället för enligt den tillfälliga lagen som just nu gäller i Sverige. Om du beviljas uppehållstillstånd är huvudregeln att ditt uppehållstillstånd blir permanent. Det finns fem grunder för uppehållstillstånd enligt utlänningslagen:

  • Flykting
  • Alternativt skyddsbehövande
  • Övrig skyddsbehövande
  • Synnerligen eller särskilt ömmande omständigheter
  • Anknytning

Även om huvudregeln enligt utlänningslagen är att du får ett permanent uppehållstillstånd så kan det ändå finnas vissa situationer där du får ett tidsbegränsat uppehållstillstånd. Det kan till exempel hända om du beviljas uppehållstillstånd för att det saknas ett ordnat mottagande i ditt hemland och du har hunnit fylla 16 år. Om du är 16 år eller äldre menar Migrationsverket att det bara finns ett tillfälligt hinder mot att du ska kunna återvända till ditt hemland, eftersom det inte längre krävs ett ordnat mottagande för dig när du fyller 18 år. Om du har hunnit fylla 17 och ett halvt år när Migrationsverket fattar sitt beslut så kan du få ett utvisningsbeslut med verkställighetsföreskrift om du saknar ordnat mottagande. Verkställighetsföreskrift betyder att du får ett utvisningsbeslut, men att utvisningen inte får genomföras förrän du fyllt 18 år.

Om du får ett tidsbegränsat uppehållstillstånd eller ett utvisningsbeslut med verkställighetsföreskrift för att det saknas ordnat mottagande kan du i vissa fall få ett längre uppehållstillstånd för att studera i gymnasiet. Du kan läsa mer om det här: Uppehållstillstånd för studier i gymnasiet

Vilket stöd kan du få?

Information om vilket stöd och vilken hjälp våra jurister kan ge.

Barnens Asylrättscentrum

Stöd och information till dig som är barn och har sökt asyl i Sverige.

Utbildningar

Information om de utbildningar och kompetensutvecklingspaket som vi erbjuder.

Share This