Nytt prövningstillstånd om gymnasielagen

2020-09-21 Aktuellt, Juristerna kommenterar

Migrationsöverdomstolen har beviljat ytterligare ett prövningstillstånd i en rättsfråga som rör den s.k. gymnasielagen. Enbart omständigheten att ett nytt prövningstillstånd beviljats för ett tillfällig lagstiftning visar på hur komplicerad lagstiftningen är, och att det finns luckor som lagstiftaren inte förutsett. 

Bakgrunden till frågan i målet

De flesta som beviljats uppehållstillstånd på gymnasielagen (inklusive det som kallas för den nya gymnasielagen) hade ett beslut om utvisning som fått laga kraft. Har man ett sådant beslut innebär det att utvisningen kan verkställas och man kan ”skickas tillbaka” till sitt ursprungsland. 

När dessa personer beviljats uppehållstillstånd har utvisningen inte upphävts. Detta beror på att det bara finns lagstöd för att häva utvisningsbeslut när ett permanent uppehållstillstånd beviljas. 

Frågan i målet  

Frågan i målet är vad som händer när en person beviljats ett tidsbegränsat uppehållstillstånd för gymnasiestudier ansöker om ett förlängt tillstånd först efter att det tillfälliga uppehållstillståndet gått ut. 

Den fråga i målet som har lett till att Migrationsöverdomstolen meddelat prövningstillstånd gäller om en ansökan om ett nytt tidsbegränsat uppehållstillstånd för studier på gymnasial nivå ska prövas i sak även om ansökan kommit in till Migrationsverket efter att giltighetstiden för det tidigare uppehållstillståndet löpt ut. Kan ansökan prövas i sak och leda till att man får förlängt uppehållstillstånd eller ska ansökan avvisas? 

Varför skulle ansökan avvisas? 

Som angavs ovan under bakgrund är detta ett av många ärenden där en person har ett beslut om utvisning, men som sedan beviljats ett tidsbegränsat uppehållstillstånd. När det tidsbegränsade tillståndet gått ut blir därför utvisningen aktiv igen och beslutet kan verkställas, det blir ett ärende om verkställighet. Tittar man enbart på regleringen i utlänningslagen framgår det av 5 kap. 18 § femte stycket utlänningslagen att det bara är reglerna i 15 a §, 8 kap. 14 § och 12 kap. 18-20 §§ som kan användas i fråga om uppehållstillstånd för någon som ska avvisas eller utvisas enligt dom eller beslut som vunnit laga kraft. Fortsatt uppehållstillstånd för studier på gymnasial nivå prövas inte enligt någon av den lagstiftningen, utan bestämmelser i den tillfälliga lagen. Hade förlängningsansökan kommit in i tid hade utvisningen inte blivit aktiv igen och därmed inte heller bestämmelsen i  5 kap. 18 § femte stycket utlänningslagen, därför kan man argumentera för att ansökan ska avvisas för att den inkommit för sent. En jämförelse kan göras med Migrationsöverdomstolens avgörande MIG 2013:13 som säger att en förlängningsansökan för arbete som man fått efter ett spårbyte (liknande situation, det finns ett utvisningsbeslut och sedan beviljas ett arbetstillstånd) kan prövas inifrån landet under förutsättning att ansökan har kommit in under tillståndstiden.

Varför skulle ansökan prövas i sak? 

Frågan är om principen från MIG 2013:13 kan tillämpas på gymnasietillstånden. Det finns ingen reglering av frågan om tidpunkten för en förläningsansökan enligt gymnasielagen eller förutsättningar för att avvisa en ansökan om uppehållstillstånd för gymnasiestudier.

I de domar som vi har sett som anser att frågan kan prövas i sak hänvisas till förarbetena som säger att bestämmelserna om uppehållstillstånd för studier innebär ytterligare en reglering av när ett lagakraftvunnet avlägsnandebeslut kan angripas utöver 12 kap. utlänningslagen (prop. 2016/17:133 s. 51-52). Domstolarna har menat att 1 § tillfälliga lagen så gäller den före utlänningslagen i den utsträckning lagarna skiljer sig åt. Det saknas bestämmelser i tillfälliga lagen om när en ansökan om uppehållstillstånd för studier ska ha kommit in i till Migrationsverket och därmed saknas det grund för avvisning.  

Hur borde Migrationsöverdomstolen döma? 

Det finns argument för båda linjerna. Som mångårig beslutsfattare i ärenden om verkställighetshinder har jag fått lära mig att ”en utvisning är en utvisning är en utvisning” och bara 5 kap. 18 § utlänningslagen kan ändra det. Det viktigaste nu är att sakfrågan är bredare än att bara omfatta förlängning för uppehållstillstånd för gymnasiestudier, då det finns andra grunder i tillfällig lagen som kan förena ett uppehållstillstånd med en utvisning.

Vad blir Sveriges nya migrationspolitik?

Hösten 2020 ska den parlamentariska kommittén presentera sitt uppdrag. Ta del av våra anlyser av de politiska förslagen.

Så fungerar asylprocessen

Här hittar du viktig information om hur asylprocessen fungerar i Sverige och vad personer som söker asyl bör tänka på. 

Vilket stöd kan du få?

Information om vilket stöd och hjälp våra jurister kan ge, och vilken information vi behöver från dig för att kunna hjälpa till. 

Share This