Nya krav för permanent uppehållstillstånd enligt gymnasielagen

2023-02-24 Aktuellt, Juristerna kommenterar

Migrationsöverdomstolen har kommit med en ny dom som påverkar de som ansöker om permanent uppehållstillstånd enligt gymnasielagen. Domen säger att kraven för att få permanent uppehållstillstånd måste vara uppfyllda innan personens tidigare uppehållstillstånd går ut. Det är en ny tolkning som går emot den information och de instruktioner som Migrationsverket tidigare gett till de som ansöker om permanent uppehållstillstånd.

Permanent uppehållstillstånd enligt gymnasielagen

För de som har fått uppehållstillstånd på grund av gymnasiestudier finns det en möjlighet att få permanent uppehållstillstånd genom 5 § Lag (2017:353) om uppehållstillstånd för studerande på gymnasial nivå (gymnasielagen). För att få permanent uppehållstillstånd behöver de som studerat på gymnasiet nå upp till vissa krav. De måste bland annat ha ett varaktigt arbete, ha klarat sina gymnasiestudier och kunna försörja sig. Du kan läsa mer om kraven i vår handbok för permanent uppehållstillstånd som du hittar här. Handboken är ännu inte uppdaterad med den nya informationen om Migrationsöverdomstolens dom, men vi kommer att uppdatera den inom kort.

Migrationsverket har tidigare gått ut med information om att kraven ska vara uppfyllda när Migrationsverket fattar beslut om permanent uppehållstillstånd. Det har därför tidigare varit möjligt att till exempel byta arbete medan ansökan om väntar på bedömning hos Migrationsverket, om personen har fått ett bättre arbete. Många har gjort det eftersom det har varit svårt att hitta ett bra jobb under de sex månader de hade uppehållstillstånd efter att gymnasiestudierna tog slut. Personer som har bytt arbete har tidigare beviljats permanent uppehållstillstånd.

Vad säger Migrationsöverdomstolen i den nya domen?

Migrationsöverdomstolen kom med en ny dom, MIG 2023:3, den 16 februari 2023. I domen gör Migrationsöverdomstolen en ny tolkning av lagstiftningen. I målet har en person haft ett jobb som inte uppfyllde kraven för permanent uppehållstillstånd när hennes tidsbegränsade uppehållstillstånd gick ut. Hon fick avslag hos Migrationsverket, men fick sen ett bättre jobb som uppfyllde kraven för permanent uppehållstillstånd när hon överklagade till migrationsdomstolen. Migrationsdomstolen sa då ja till att ge henne permanent uppehållstillstånd på grund av den nya anställningen. Domen överklagades av Migrationsverket till Migrationsöverdomstolen som valde att pröva ärendet. Migrationsöverdomstolen valde då att inte ge henne uppehållstillstånd.

När Migrationsöverdomstolen väljer att pröva ett ärende så påverkar det hur andra myndigheter, som Migrationsverket och migrationsdomstolen, ska bedöma liknande ärenden. De måste alltså följa Migrationsöverdomstolens nya tolkning.

Migrationsöverdomstolen säger i sin dom att permanent uppehållstillstånd enligt gymnasielagen bara kan ges om alla krav var uppfyllda senast det datum när det gamla uppehållstillståndet går ut. Det är en annan tolkning än den information som Migrationsverket gett till de som ansöker om permanent uppehållstillstånd tidigare.

Eftersom Migrationsöverdomstolens domar är vägledande så är det deras tolkning som kommer att gälla framåt, men det finns fortfarande vissa saker som är oklara. Till exempel är det inte tydligt hur det kommer bedömas om en person uppfyllde kraven för permanent uppehållstillstånd när det tidsbegränsande uppehållstillståndet gick ut men sedan inte längre uppfyller kraven när Migrationsverket tar beslut om uppehållstillstånd.

Asylrättscentrums kommentar

En av de viktigaste egenskaperna hos lagar är att tillämpningen av dem ska vara förutsebar. Personer ska veta vad som krävs för att omfattas av lagarna och vad som kommer att krävas av dem framåt för att fortsätta omfattas. Vi på Asylrättscentrum är kritiska mot hur bristande förutsebarheten har varit för den grupp som omfattas av just gymnasielagen.

Asylrättscentrum har sedan lagarna började gälla fått in hundratals frågor i ärenden från personer som vill göra rätt men inte förstår vad som krävs av dem. Gymnasielagen har verkligen stuckit ut som en lagstiftning som varit svårbegriplig för den som omfattas, den som stöttar och ibland även för den som beslutar. Vi har också sett att myndigheternas tolkning av vad som krävs för uppehållstillstånd på flera punkter ändrats under åren utan att själva lagstiftningen ändrats, vilket också försvårat för de som omfattas att veta vad som gäller.

Asylrättscentrum ser därför att det är beklagligt att Migrationsöverdomstolen kommer med ett så avgörande förtydligande så sent i processen. Vi vet att det är många som har använt information från Migrationsverket och deras tidigare avgöranden för att ta beslut om vilka anställningarna de ska välja. Det är vissa av dessa som eventuellt inte kommer att få permanent uppehållstillstånd efter Migrationsöverdomstolens avgörande. Att det inte har gått att förutse hur reglerna kommer att tillämpas, varken genom lagstiftningen i sig eller informationen från Migrationsverket, har varit en allvarlig brist i rättssäkerheten och gjort det omöjligt för personer att ta tillvara sina rättigheter.

Information till dig som omfattas av gymnasielagen

Information till dig som ska ansöka om permanent uppehållstillstånd
Migrationsöverdomstolens dom (MIG2023:3) säger att villkoren för att få permanent uppehållstillstånd måste vara uppfyllda redan när det tidsbegränsade uppehållstillståndet går ut. Ska du ansöka om permanent uppehållstillstånd så måste du därför påbörjat en anställning som når upp till kraven för permanent uppehållstillstånd redan när ditt tidsbegränsade uppehållstillstånd går ut.
Vilka kraven är kan du läsa om i vår handbok. Handboken är ännu inte uppdaterad med den nya informationen om Migrationsöverdomstolens dom MIG 2023:3. Vi kommer att uppdatera den inom kort.

Information till dig som har ansökt utan anställningsavtal
Har du redan ansökt om permanent uppehållstillstånd enligt gymnasielagen men inte bifogat tillräckligt underlag så kan du komplettera med information i efterhand. Du kan alltså skicka in anställningsavtal i efterhand men anställningen måste fortfarande påbörjats innan det tidsbegränsade uppehållstillståndet gick ut. All bevisning måste ha lämnats in innan Migrationsverket fattar beslut, det är därför bra att komplettera med alla handlingar så snart som möjligt.

Har ditt tidsbegränsade uppehållstillstånd gått ut utan att du uppfyllde kraven för permanent uppehållstillstånd så kommer du enligt den nya domen inte kunna få permanent uppehållstillstånd. Om du har andra grunder för uppehållstillstånd som du också vill få prövade kan du komplettera din ansökan med de nya grunderna. Det kan till exempel vara nya asylskäl som du inte tidigare har fått prövade. Det kan också vara särskilt ömmande omständigheter.

Det kan vara svårt att veta vilka alternativ som finns och vad som är bäst att göra om du befinner dig i den här situationen. Det råd som är rätt för dig kan skilja sig åt från det råd som är rätt för någon annan. Det kan därför vara bra att ta hjälp av en jurist eller advokat som kan lagarna om uppehållstillstånd i Sverige. Du är till exempel alltid välkommen att kontakta oss på Asylrättscentrum för att få råd om ditt ärende. Våra kontaktuppgifter finns längst ner på den här sidan.

Information till dig som har ansökt med anställningsavtal och bytt anställning
Migrationsöverdomstolens dom var inte tydlig med vad som kommer att hända med de som hade en tillräcklig anställning för permanent uppehållstillstånd när det tidsbegränsade uppehållstillståndet gick ut men som sedan bytt anställning. Om anställningen levde upp till kraven för permanent uppehållstillstånd när ditt tidsbegränsade uppehållstillstånd gick ut så kan det hända att det går att få uppehållstillstånd även fast du sedan bytt anställning. Vi vet ännu inte om det går. Vi kommer att bevaka de bedömningar som görs och komma med mer information så snart vi vet.

Om det var så att den anställning som du hade när uppehållstillståndet gick ut inte var tillräcklig för att få permanent uppehållstillstånd så kommer du tyvärr inte att kunna få permanent uppehållstillstånd. Om du har andra grunder för uppehållstillstånd som du också vill få prövade kan du komplettera din ansökan med de nya grunderna. Det kan till exempel vara nya asylskäl som du inte tidigare har fått prövade. Det kan också vara särskilt ömmande omständigheter.

Det kan vara svårt att veta vilka alternativ som finns och vad som är bäst att göra om du befinner dig i den här situationen. Det råd som är rätt för dig kan skilja sig åt från det råd som är rätt för någon annan. Det kan därför vara bra att ta hjälp av en jurist eller advokat som kan lagarna om uppehållstillstånd i Sverige. Du är till exempel alltid välkommen att kontakta oss på Asylrättscentrum för att få råd om ditt ärende. Våra kontaktuppgifter finns här nedanför.

Var kan jag vända mig för att få hjälp?

Asylrättscentrum ger gratis juridisk rådgivning om uppehållstillstånd. Vi svarar på frågor som rör gymnasielagen och kan hjälpa till att bedöma hur Migrationsöverdomstolens dom kommer att påverka ditt ärende.

Kontaktinformation:
Det är gratis att ringa och mejla oss.

Mail: info@sweref.org
Telefon: 0200-88 00 66. Telefonen är öppen tisdagar och onsdagar kl. 9.00-11.00

Handboken:

Vi har en handbok för dig som ska ansöka om permanent uppehållstillstånd, den hittar du här. Handboken är ännu inte uppdaterad med den nya informationen om Migrationsöverdomstolens dom MIG 2023:3. Vi kommer att uppdatera den inom kort.

Vad blir Sveriges nya migrationspolitik?

Hösten 2020 ska den parlamentariska kommittén presentera sitt uppdrag. Ta del av våra anlyser av de politiska förslagen.

Så fungerar asylprocessen

Här hittar du viktig information om hur asylprocessen fungerar i Sverige och vad personer som söker asyl bör tänka på. 

Vilket stöd kan du få?

Information om vilket stöd och hjälp våra jurister kan ge, och vilken information vi behöver från dig för att kunna hjälpa till. 

Share This