Ny rättsutredning flyttar ansvaret för boendefrågan till kommunerna

2019-11-11 Chefsjuristen kommenterar, Juristerna kommenterar

Anna Lindblad

Ansvaret för etablering och boende för de unga som fått uppehållstillstånd genom gymnasielagen flyttas till kommunerna. Asylrättscentrums chefsjurist Anna Lindblad förklarar ny rättsutredning från Migrationsverket.

I september 2018 kom en rättsutredning från Migrationsverket som gällde tolkningen av rätten till bistånd enligt lagen (1994:137) om mottagande av asylsökande m.fl. (LMA) i förhållande till personer som har uppehållstillstånd som inte är bosättningsgrundande. Bosättningsgrundande betyder att personen som får ett uppehållstillstånd ska, om hen vill, anvisas en kommun som ska hjälpa personen med etablering.

Det Migrationsverket sa då var att personer som bor i ett anläggningsboende och beviljas tillstånd som inte är bosättningsgrundande ska fortsatt omfattas av LMA – alltså bo i anläggningsboende med LMA under tillståndstiden.

Det som har hänt nu är att Migrationsverket ”går tillbaka” till den tolkning som gällde före september 2018 och att dessa personer inte omfattas av LMA när de får ett tillstånd. Tolkningen gäller främst följande bestämmelse i 8 § 2 st LMA:

Utlänningar som vistas på förläggning har rätt till bistånd även efter det att de har beviljats uppehållstillstånd, om de inte anvisats eller kunnat utnyttja en anvisad plats i en kommun

Migrationsverkets uppfattning nu är att man måste omfattas av bosättningslagen för att tillhöra gruppen som kan bo kvar i anläggningsboendet enligt denna bestämmelse.

Bakgrunden till dessa olika tolkningar är domar från Kammarrätterna. Det har kommit ett avgörande från Kammarrätten som Migrationsverket anser ändrar kammarrättens praxis. Tidigare har det kommit domar från kammarrätten med motsatt utgång. Kammarrättens domar kan överklagas till Högsta förvaltningsdomstolen (HFD), men det finns ingen dom från HFD i denna fråga.

Vad betyder ändringen?

Den nya tolkningen kommer att innebära ytterligare en förändring för de ungdomar som har beviljats uppehållstillstånd enligt bestämmelserna om uppehållstillstånd för studier på gymnasial nivå, den s.k. gymnasielagen – eftersom de har sådana icke-bosättningsgrundande beslut.

Det som kommer att hända i praktiken är att ett stort antal ungdomar, ungefär 750 personer, som bor i Migrationsverkets boende kommer att skrivas ut och kommer inte ha någonstans att bo. Det kan bli svårt att kombinera med att studera och klara studierna på ett sådant sätt som krävs för uppehållstillstånd på grund av gymnasiestudier. Samtidigt är det i förlängningen bättre att bo i en kommun där man kan ansöka om försörjningsstöd och bidrag från CSN, istället för att enbart ha rätt till ekonomiskt bistånd enligt LMA.

Vi på Asylrättscentrum kommer framöver att följa hur kommunerna kan stötta den här gruppen och vilka typer av boenden som erbjuds. Vi kommer även att  överklaga några av besluten för att förhoppningsvis få vägledning från HFD.

Läs Migrationsverkets pressmeddelande här.

Chefsjuristen kommenterar

Asylrättscentrums chefsjurist kommenterar domar från nationella och internationella domstolar. 

Migrationsrättens utveckling

Rapporter och analyser om utvecklingen inom migrationsrätten, såväl i Sverige som internationellt. 

Utbildningar

Information om de utbildningar och kompetensutvecklings-paket som vi erbjuder. 

Share This