Ny prövning för afghaner med utvisningsbeslut – Migrationsverkets nya rättsliga ställningstagande

2021-12-1 Aktuellt, Juristerna kommenterar

I somras införde Migrationsverket ett så kallat verkställighets- och beslutsstopp för Afghanistan. Det innebar bland annat att alla utvisningar till landet stoppades i väntan på ett nytt rättsligt ställningstagande. Den 30 november 2021 publicerade myndigheten ett nytt rättsligt ställningstagande om Afghanistan och verkställighets- och beslutsstoppet har nu hävts.

Migrationsverkets rättsliga ställningstagande hänvisar i stora delar till ny rättslig vägledning för Afghanistan från Europeiska stödkontoret för asylfrågor (EASO) publicerad den 11 november 2021.

Utsatta grupper som kan få flyktingstatus

Det rättsliga ställningstagandet nämner ett antal utsatta grupper och riskprofiler i Afghanistan som ska beaktas vid bedömningen av flyktingskap. Det är bland annat hazarer, religiösa ledare, journalister, människorättsförsvarare, barn, kvinnor, hbtqi-personer, personer med funktionsnedsättningar och etniska och religiösa minoriteter. Bland grupperna nämns även det som beskrivs som västerniserade personer, personer med kopplingar till den tidigare regimen, individer som har arbetat för utländska styrkor eller som uppfattas ha stöttat dem.  

Alternativ skyddsstatus för bland annat barn som saknar nätverk i landet

Om den sökande inte bedöms vara flykting kan hen ändå beviljas skyddsstatus och uppehållstillstånd på grund av alternativt skyddsbehov. Det gäller personer som riskerar att utsättas för allvarliga övergrepp såsom tortyr och dödsstraff. Barn som har bristande tillgång till nätverk i Afghanistan kan i enlighet med kriterierna i Migrationsöverdomstolens avgörande MIG 2017:6 anses vara alternativt skyddsbehövande.

Säkerhetssituationen bedöms ha förbättrats, men vara föränderlig

Migrationsverket gör bedömningen att säkerhetssituationen har förbättrats något i Afghanistan. Den kan påverka skyddsbedömningarna för människor som söker asyl i Sverige. Enligt myndigheten anses det just nu inte pågå inre beväpnad konflikt i de flesta provinser i landet. Bedömningen är att det inte råder sådant urskillningslöst våld att var och en riskerar att utsättas för skyddsgrundande behandling. Samtidigt lyfter Migrationsverket att säkerhetsläget är föränderligt och en individuell prövning måste göras utifrån aktuell landinformation. I prövningen ska även resvägen till hemorten bedömas och om den inte är säker kan det medföra skyddsbehov.

Enligt det rättsliga ställningstagandet är det inte aktuellt att hänvisa någon till så kallad internflykt (att bosätta sig i någon annan del av landet) annat än i tydliga undantagssituationer.

Ändrade säkerhetsläget inte grund för upphörande

Sedan Sverige gick över till tillfälliga uppehållstillstånd har frågan om upphörande av skyddsbehov blivit aktuell när uppehållstillstånden ska förlängas. Enligt Migrationsverkets bedömning har säkerhetsläget inte förbättrats så mycket att det gör att skyddsbehov kan upphöra på denna grund. De som fått tillfälliga uppehållstillstånd på grund av att de har skyddsbehov från Afghanistan borde alltså inte kunna få sin skyddsstatusförklaring återkallad.

Inget generellt praktiskt verkställighetshinder

Trots att det är oklart om det rent praktiskt går att resa till Afghanistan just nu gör Migrationsverket bedömningen att det inte finns något generellt praktiskt verkställighetshinder. Det är även oklart om tvångsutvisningar kommer att kunna genomföras. Asylrättscentrum påminner i detta sammanhang om att UNHCR sedan augusti uppmanar stater att inte utvisa personer med tvång till Afghanistan.

Ny prövning ska beviljas

En viktig fråga för de afghanska medborgare som är i Sverige är frågan om ny prövning. Enligt det rättsliga ställningstagandet är den allmänna situationen i Afghanistan efter talibanernas maktövertagande en sådan ny omständighet som innebär att ny prövning ska beviljas då det kan antas att förändringen utgör ett bestående hinder mot verkställighet. Som Asylrättscentrum förstår det bör alltså i princip alla som har ett gällande utvisningsbeslut till Afghanistan beviljas en ny prövning av sitt skyddsbehov om de lämnar in en anmälan om verkställighetshinder. Det gäller även afghanska medborgare som tidigare har haft uppehållstillstånd enligt gymnasielagen och som har ett gällande utvisningsbeslut.

Personer som beviljas en ny prövning kommer på nytt att få rätt till ekonomiskt stöd enligt LMA (lagen om mottagande av asylsökande m.fl.).

Asylrättscentrums kommentar

Asylrättscentrum välkomnar att Migrationsverket nu har publicerat ett rättsligt ställningstagande och att de kommer att kunna fatta beslut i afghanska asylärenden igen. Även om det kvarstår en del frågetecken hur tillämpningen kommer att se ut ser Asylrättscentrum också positivt på att det rättsliga ställningstagandet bör innebära att många afghanska asylsökande nu kommer att beviljas skydd. Asylrättscentrum anser dock att UNHCR:s uppmaning att inte utvisa personer med tvång till Afghanistan behöver respekteras även fortsättningsvis med hänsyn till den stora osäkerheten kring hur situationen i landet kommer att utvecklas.

Klicka här för att läsa hela Migrationsverkets rättsliga ställningstagandet om Afghanistan RS/089/2021

Vad blir Sveriges nya migrationspolitik?

Hösten 2020 ska den parlamentariska kommittén presentera sitt uppdrag. Ta del av våra anlyser av de politiska förslagen.

Så fungerar asylprocessen

Här hittar du viktig information om hur asylprocessen fungerar i Sverige och vad personer som söker asyl bör tänka på. 

Vilket stöd kan du få?

Information om vilket stöd och hjälp våra jurister kan ge, och vilken information vi behöver från dig för att kunna hjälpa till. 

Share This