Ny dom förtydligar vad som gäller för att uppfylla försörjningskrav

2019-09-5 Chefsjuristen kommenterar, Juristerna kommenterar

En ny dom i Migrationsöverdomstolen innebär att ett mönster av tidsbestämda anställningar hos samma arbetsgivare, och uppfyllda krav för ersättning från a-kassan, kan uppfylla försörjningskravet för familjeåterförening. Asylrättscentrums chefsjurist förklarar domen.

Den 29 augusti 2019 kom en ny dom från Migrationsöverdomstolen som förtydligar vad som gäller för att uppfylla försörjningskraven för familjeåterförening i Sverige. Den här domen är intressant ur flera olika perspektiv. Den säger att det som krävs är att personen som är i Sverige antingen har en tillräckligt stor arbetsrelaterad inkomst under minst ett år framöver, eller om det är sannolikt att hen kommer att ha sådan inkomst i vart fall under ett år framöver.

Den förtydligar även hur tidsbegränsade anställningar som radas på varandra hos samma arbetsgivare ska ses och hur medlemskap i a-kassan ska tolkas.

Ansågs inte uppfylla försörjningskravet

I november 2017 ansökte en person om att få återförenas med sin partner i Sverige. De kunde visa på en seriös relation, men Migrationsverket avslog ansökan. Man ansåg att partnern i Sverige inte uppfyllde försörjningskravet. Partnern hade en tillräckligt stor bostad och ett jobb med en tillräckligt hög lön för att försörja dem båda, men anställning var tidsbegränsad till den 3 juni 2018. Migrationsverket menade att även om partnern hade en inkomst så kunde hen inte visa att vad som skulle hända efter att den tidsbegränsade anställningen tog slut.

Partnern framförde att hen hade arbetat för samma arbetsgivare sedan 2016 och fått en ny tidsbestämd anställning varje gång den gamla anställningen gått ut. Dessutom var hen medlem i a-kassan sedan starten på jobbet. Om hen inte skulle få en ny anställning skulle hen vara berättigad ersättning från a-kassan och på sätt kunna försörja dem båda.

Migrationsverket motargument var att det inte fanns några formella beslut varken från arbetsgivaren eller från a-kassan som visade på att försörjningskravet var uppfyllt.

Domen överklagades till migrationsdomstolen i Luleå som avslog överklagandet, och hänvisade till Migrationsverkets bedömning.

Uppfyller försörjningskravet – får återförenas i Sverige

Migrationsdomstolens dom överklagades och den 29 augusti 2019 dömde Migrationsöverdomstolen att partnern uppfyllde försörjningskravet. Personen som ansökte om uppehållstillstånd på grund av anknytning kommer att få återförenas med sin partner i Sverige.

Migrationsöverdomstolens dom visar att tidsbestämda anställningar som staplas efter varandra hos samma arbetsgivare kan bedömas som ett mönster. Det är troligt enligt domen att en ny tidsbestämd anställning följer när det gamla går ut, om inte något visar på motsatsen.

Domen visar även att uppfyllande av formella krav för ersättning från a-kassan är tillräckligt för att bedömas kunna få ersättning. Det är positivt eftersom det inte går att få något beslut om ersättning från a-kassan innan en anställning tagit slut.

Avgörandet är i linje med en dom från EU-domstolen som kallas Chakroun. Den säger att när det finns ett försörjningskrav enligt familjeåterföreningsdirektivet så ska det tolkas restriktivt eftersom huvudregeln är att familjeåterförening ska beviljas.

Läs hela domen här.

Chefsjuristen kommenterar

Asylrättscentrums chefsjurist kommenterar domar från nationella och internationella domstolar. 

Migrationsrättens utveckling

Rapporter och analyser om utvecklingen inom migrationsrätten, såväl i Sverige som internationellt. 

Utbildningar

Information om de utbildningar och kompetensutvecklings-paket som vi erbjuder. 

Share This