När preskriberas min asylansökan?

Ett beslut om avvisning eller utvisning som inte meddelats av allmän domstol upphör att gälla fyra år från det att beslutet vann laga kraft. Ett överklagbart beslut vinner laga kraft tre veckor efter slutligt avgörande. Om beslutet har förenats med ett förbud att återvända till Sverige med längre giltighetstid, upphör beslutet om avvisning eller utvisning att gälla först när tiden för återreseförbudet går ut.

Ett beslut om utvisning som har meddelats av allmän domstol upphör alltid att gälla när tiden för återreseförbudet går ut. Om permanent uppehållstillstånd meddelas, upphör ett beslut om avvisning eller utvisning som inte har meddelats av allmän domstol att gälla.

Efter preskription är det möjligt att söka asyl på nytt.