Migrationsverkets beslut

2020-03-18 Barnens asylrättscentrum

Efter att du och din familj varit på asylutredning och Migrationsverket har utrett allt de behöver veta i ert ärende kommer de att ta ett beslut om ni ska få uppehållstillstånd i Sverige. Migrationsverket skriver ner sitt beslut och ni och ert offentliga biträde får en kopia av det. Er ansökan kan antingen beviljas (det blir ett ja, och ni får stanna i Sverige) eller avslås (det blir ett nej, och ni har inte rätt att bo i Sverige).

Beslutet om uppehållstillstånd tas alltid av två personer på Migrationsverket, en beslutsfattare och en handläggare. När de tar sitt beslut kommer de att titta på era asylskäl och bedöma om de når upp till kraven för att få uppehållstillstånd i Sverige. Här kan du läsa mer om vilka regler Migrationsverket tittar på när de tar beslut om er asylansökan: När kan du få asyl i Sverige?

Om ni får ett ja

Om Migrationsverket beviljar dig och din familj ett uppehållstillstånd kommer ni bli kallade på ett möte hos Migrationsverket där ni får information om vad som händer efter att ni fått ert uppehållstillstånd. Beroende på vilket datum ni sökte asyl i Sverige få ni antingen ett permanent uppehållstillstånd (som inte är begränsat i tid, utan gäller så länge ni bor kvar i Sverige) eller ett tidsbegränsat uppehållstillstånd (som gäller under en viss tid, mellan 1-3 år). Ett permanent uppehållstillstånd kan dock återkallas om ni bosätter er i ett land utanför Sverige en längre tid, eller om det i efterhand visar sig att omständigheterna som gjorde att ni fick uppehållstillstånd inte stämde. Ni måste medvetet ha gett oriktiga uppgifter eller låtit bli att ge viktiga uppgifter till Migrationsverket. Här kan du läsa mer om vad som händer om ni får ett ja: Om du får ett uppehållstillstånd (ett ja).

Om ni får ett nej

Om Migrationsverket beslutar att avslå din och din familjs ansökan om asyl betyder det att ni inte får stanna i Sverige. Migrationsverket ger er då ett utvisningsbeslut. Ni kommer då bli kallade på ett möte hos Migrationsverkets mottagningsenhet. Under mötet får ni veta varför Migrationsverket gett avslag på er ansökan om asyl och information om hur ni ska gå tillväga om ni vill överklaga beslutet. Ni ska även få en kopia av ert beslut.

Nöjdförklaring

Om du och din familj tycker att Migrationsverket har fattat rätt beslut så får ni skriva på ett papper som säger att ni accepterar Migrationsverkets beslut och att ni vill resa tillbaka till ert hemland. Det kallas att ni nöjdförklarar er. Om ni skriver på en nöjdförklaring kan ni inte ångra er sen.

Överklagande

Om du och din familj tycker att Migrationsverket har tagit fel beslut kan ni överklaga beslutet till migrationsdomstolen. Att överklaga betyder att ni skriver till migrationsdomstolen att beslutet som Migrationsverket tagit är fel och förklarar varför det är fel. Om ni har ett offentligt biträde ska hen hjälpa er att överklaga. Det offentliga biträdet bör då be dig och din familj komma på ett möte för att gå igenom beslutet med er och prata om varför ni tycker att Migrationsverket har tagit fel beslut och vad ni ska skriva till migrationsdomstolen. Efter mötet skriver det offentliga biträdet överklagandet till migrationsdomstolen och förklarar alla skäl till varför migrationsdomstolen ska ändra Migrationsverkets beslut.

Om ni inte har ett offentligt biträde måste ni skriva överklagandet själva. Ni kommer få information om hur ni kan överklaga beslutet på mötet hos Migrationsverket, när ni får ert beslut.

När överklagandet är färdigt skickas det till Migrationsverket. Om Migrationsverket läser överklagandet och ser att det blivit uppenbart fel kan de ändra beslutet direkt. Om de inte tycker att det blivit fel skickar de överklagandet vidare till migrationsdomstolen.

Det är viktigt att komma ihåg att ni ofta har väldigt kort tid på er att lämna in ett överklagande. Det vanligaste är ni har tre veckor på er. Tiden för att överklaga räknas från den dagen ni var på möte hos Migrationsverket och fick veta om ert beslut. Du och din familj kan läsa på sista sidan i Migrationsverkets beslut hur lång tid ni har på er att överklaga Migrationsverkets beslut och hur ni ska gå tillväga för att överklaga. Du kan läsa mer om vad som händer hos migrationsdomstolen här: Hos migrationsdomstolen.

Om ni inte lämnar in överklagandet i rätt tid så kan ni inte överklaga längre. Då kallas det att utvisningsbeslutet vinner laga kraft – det kan inte överklagas eller ändras. Det innebär också att utvisningsbeslutet kan verkställas, alltså att Migrationsverket börjar ordna praktiskt så att ni måste lämna landet.

Vilket stöd kan du få?

Information om vilket stöd och vilken hjälp våra jurister kan ge.

Barnens Asylrättscentrum

Stöd och information till dig som är barn och har sökt asyl i Sverige.

Utbildningar

Information om de utbildningar och kompetensutvecklingspaket som vi erbjuder.

Share This