Migrationsverkets beslut

2020-03-21 Asylinfo

Efter att du varit på asylutredning och Migrationsverket har utrett allt de behöver veta i ditt ärende kommer de att ta ett beslut om du ska få uppehållstillstånd i Sverige. Beslutet om uppehållstillstånd tas alltid av två personer på Migrationsverket, en beslutsfattare och en handläggare. När de tar sitt beslut kommer de att titta på dina asylskäl och bedöma om de når upp till kraven för att få uppehållstillstånd i Sverige. 

Om du får ett ja

Om Migrationsverket beviljar dig ett uppehållstillstånd kommer du bli kallad på ett möte hos Migrationsverket där du får information om vad som händer efter att du fått ditt uppehållstillstånd. Beroende på vilket datum du sökte asyl i Sverige få du antingen ett permanent uppehållstillstånd som inte är begränsat i tid, utan gäller så länge du bor kvar i Sverige eller ett tidsbegränsat uppehållstillstånd som gäller under en viss tid, mellan 1-3 år. Ett permanent uppehållstillstånd kan dock återkallas om du bosätter dig i ett land utanför Sverige en längre tid, eller om det i efterhand visar sig att omständigheterna som gjorde att du fick uppehållstillstånd inte stämde. Du måste medvetet ha gett oriktiga uppgifter eller låtit bli att ge viktiga uppgifter till Migrationsverket. Här kan du läsa mer om vad som händer om du får ett ja: Om du får ett uppehållstillstånd (ett ja).

Om du får ett nej

Om Migrationsverket beslutar att avslå din ansökan om asyl betyder det att du inte får stanna i Sverige. Migrationsverket ger er då ett utvisningsbeslut. Du kommer då bli kallade på ett möte hos Migrationsverkets mottagningsenhet. Under mötet får du veta varför Migrationsverket gett avslag på din ansökan om asyl och information om hur du ska gå tillväga om du vill överklaga beslutet. Du ska även få en kopia av ditt beslut.

Nöjdförklaring

Om du tycker att Migrationsverket har fattat rätt beslut så får du skriva på ett papper som säger att du accepterar Migrationsverkets beslut och att du vill resa tillbaka till ditt hemland. Det kallas att du nöjdförklarar dig. Om du skriver på en nöjdförklaring kan du inte ångra dig sen.

Överklaga beslutet

Om du tycker att Migrationsverket har tagit fel beslut kan du överklaga beslutet till migrationsdomstolen. Att överklaga betyder att man skriver till migrationsdomstolen att beslutet som Migrationsverket har tagit är fel och förklarar varför det är fel. Om du har ett offentligt biträde ska hen hjälpa dig att överklaga beslutet om du vill det. Det offentliga biträdet bör då be dig komma på ett möte för att gå igenom beslutet med dig och prata om varför du tycker att Migrationsverket har tagit fel beslut och vad som ska skriva till migrationsdomstolen. Efter mötet skriver det offentliga biträdet överklagandet och förklarar alla skäl till varför migrationsdomstolen ska ändra Migrationsverkets beslut.

Om du inte har ett offentligt biträde måste du skriva överklagandet själva. Du kommer få information om hur du kan överklaga beslutet på mötet hos Migrationsverket, när du får ditt beslut.

När överklagandet är färdigt skickas det till Migrationsverket. Om Migrationsverket läser överklagandet och ser att det blivit fel kan de ändra beslutet direkt. Om de inte tycker att det blivit fel skickar de överklagandet vidare till migrationsdomstolen.

Det är viktigt att komma ihåg att du ofta har väldigt kort tid på dig att lämna in ett överklagande. Det vanligaste är tre veckor från det att du fått del av beslutet vilket sker när du är på mötet hos mottagningsenheten och fått information om beslutet. Tiden för att överklaga räknas från den dagen. Du kan läsa på sista sidan i Migrationsverkets beslut hur lång tid du har på dig att överklaga Migrationsverkets beslut och hur du ska gå tillväga för att överklaga. Klicka här för att läsa mer om vad som händer hos migrationsdomstolen.

Om du inte lämnar in överklagandet i rätt tid så kan du inte överklaga längre. Då kallas det att utvisningsbeslutet vinner laga kraft – det kan inte överklagas eller ändras. Det innebär också att utvisningsbeslutet kan verkställas, alltså att Migrationsverket börjar ordna praktiskt så att du måste lämna landet.

Klicka här för att läsa om hur du överklagar till migrationsdomstolen.

Vilket stöd kan du få?

Information om vilket stöd och vilken hjälp våra jurister kan ge.

Barnens Asylrättscentrum

Stöd och information till dig som är barn och har sökt asyl i Sverige.

Utbildningar

Information om de utbildningar och kompetensutvecklings-paket som vi erbjuder. 

Share This