Migrationsrättens framtid – en redogörelse för de juridiska riskerna med att förlänga den tillfälliga lagen

2018-10-8 Publikationer

Asylrättscentrum har analyserat den tillfälliga lagen som gällt på migrationsområdet sedan sommaren 2016. Lagen var tänkt att endast gälla till sommaren 2019, men flera politiska partier har givit uttryck för en önskan att förlänga lagen eller göra den permanent. Vi har tagit fram en rapport om lagens förenlighet med våra internationella åtaganden och om de juridiska riskerna med att förlänga lagen.

Sammanfattningsvis finner Asylrättscentrum att lagen från ett juridiskt perspektiv är problematiskt på sex punkter.

  • Vi vet inte om lagen uppfyller sitt uttalade syfte

Det saknas stöd för att det är den tillfälliga lagen som gjort att antalet asylsökande i Sverige sjunkit vilket anfördes vara syftet med lagen. Mycket pekar istället på att det är andra länders ageranden som varit avgörande för hur många asylsökande som nått Sverige. Det finns därmed inte något stöd för att syftet med lagen uppfylls, och inte heller för att det finns ett behov av att förlänga den.

  • Lagen skyddar inte rätten till familjeliv

Europakonventionen är svensk lag och sätter gränser för vad Sverige kan lagstifta om. Enligt konventionen kan rätten till familjeliv endast tillfälligt begränsas, och därför kan lagen inte göras permanent. En begränsning måste dessutom ge tillräckligt skydd mot godtycklig tillämpning. Rådgivningsbyrån anser inte att lagen säkerställer sådant skydd varför en förlängning av lagen inte skulle vara laglig. Vi anser dessutom att åtskillnaden som görs i rätten till familjeliv mellan flyktingar och alternativt skyddsbehövande utgör diskriminering. En förlängning av lagen kommer i vissa avseenden att strida mot Europakonventionen.

  • Vi kan inte vänta på EU

Det har påståtts att lagen bör förlängas i väntan på att förhandlingar om nya migrationsrättsliga regler inom EU avslutas. Förhandlingarna om nya regler behandlar inte rätten till familjeåterförening eller humanitära skyddsgrunder varför dessa ändå behöver beslutas om nationellt. Det är dessutom oklart när – eller överhuvudtaget om – en överenskommelse kommer kunna fattas inom EU. Vi behöver därför fatta beslut nationellt oavsett resultatet av EU-förhandlingarna.

  • Lagen flyttar lagstiftarens makt till rättstillämparen

Asylrättscentrum finner det problematiskt att ett stort ansvar för hur lagen ska tolkas har förflyttats från lagstiftaren till tillämparen med oklarheter, godtycke och osäkerhet som följd. Vid en förlängning av lagen ser vi en överhängande risk för att bristerna i förarbetena kommer tvinga Migrationsöverdomstolen att – som skett med ”gymnasielagen” – ta en närmast lagstiftande roll för att hantera bristerna.

  • Lagen leder till godtyckliga bedömningar av humanitära skäl

Asylrättscentrum ser en bristande enhetlighet i ärenden där synnerligen och särskilt ömmande omständigheter (uppehållstillstånd på ”humanitära skäl”) bedöms. Vi menar att lagen innebär en mer rättsosäker process för personer i ömmande situationer och att bedömning i för stor utsträckning lämnas till rättstillämparen i det enskilda fallet.

  • Lagen urholkar skyddet för barn

Asylrättscentrum anser att utformningen av lagtexten i lagen leder till att barn inte behandlas mer förmånligt än vuxna i bedömningen av om det föreligger ”humanitära skäl”. Vi ifrågasätter om Sveriges internationella åtaganden efterlevs i barnärenden, till exempel då barn med uppgivenhetssyndrom inte beviljas uppehållstillstånd. Vi anser dessutom att den ytterst restriktiva bedömningen av när barn kan beviljas permanent uppehållstillstånd leder till att barn i ömmande situationer tvingas leva i en orimlig ovisshet.

Asylrättscentrum rekommenderar:

  • Förläng inte lag (2016:752) om tillfälliga begränsningar av möjligheten att få uppehållstillstånd i Sverige efter att den går ut den 19 juni 2019.
  • Återgå till utlänningslag (2005:716) den 20 juni 2019 – som var överenskommet – med ambitionen att snarast ersätta den med en över tid hållbar och kvalitativt högtstående lag.
  • Under alla omständigheter. Förläng inte den tillfälliga lagen vad gäller reglerna kring familjeåterförening och synnerligen/särskilt ömmande skäl.

Läs rapporten i sin helhet »

När rapporten skrevs hette Asylrättscentrum Rådgivningsbyrån för asylsökande och flyktingar. Organisationen bytte namn våren 2019.

Migrationsrättens utveckling

Rapporter och analyser om utvecklingen inom migrationsrätten, såväl i Sverige som internationellt. 

Juristerna kommenterar

Asylrättscentrums jurister kommenterar domar från nationella och internationella domstolar.

Stöd oss

Donera pengar till oss i ditt eget eller någon annas namn. Ge en minnesgåva eller en julklapp. 

Share This