Kompletteringarna i gymnasielagen behöver förtydligas och förklaras

2021-02-26 Aktuellt, Remissvar

Den 26 februari 2021 skickade Asylrättscentrum in vårt remissvar på promemorian Kompletterande regler för uppehållstillstånd vid gymnasiestudier, Ju2021/00574. Vi efterfrågar förtydliganden och förklaringar av förslaget.

Effekterna av Covid-19 och behovet av lättnader

Asylrättscentrum skriver i vårt remissvar att vi ser att Covid-19 och dess effekter har påverkat arbetsmarknaden på ett sätt som gör det svårare att få anställningar som når upp till kraven för permanent uppehållstillstånd. Vi välkomnar därför att lättnader görs så att de som omfattas har en realistisk möjlighet att etablera sig på arbetsmarknaden.


Vikten av ökad förutsägbarhet

I remissvaret poängterar vi att det är av största vikt att nuvarande förslag ökar förutsägbarheten i lagstiftningen och inte tillför fler oklarheter till en lagstiftning som redan har varit rättsligt oklart på flera punkter. Vi ser att otydligheter och ändringar i praxis under tidigare lagändringar har drabbat den utsatta gruppen mycket hårt.

En av delarna där förutsägbarheten påverkas är den giltighetstid som satts för förslaget. Det remitterade förslaget avses gälla mellan 20 juli 2021 och utgången av juni 2023, trots att giltighetstiden för lagen om uppehållstillstånd för studerande på gymnasial nivå är 20 januari 2025.

Vi förstår att avsikten med förslaget avser en tid av försämringar på arbetsmarknaden på grund av rådande pandemi. Vi vill dock lyfta att det är ett område inom lagstiftningen som redan brustit i förutsägbarhet och att införa fler tidsgränser inom lagstiftningen gagnar inte förutsägbarheten eller rättssäkerheten för dem den omfattar. Det är också osäkert hur lång tid som utbrottet av Covid-19 kommer att påverka arbetsmarknaden.

Otydligheter i frågan om varaktig anställning

Vi efterfrågar förtydliganden och förklaringar på flera ställen i förslaget, inte minst i frågan om varaktig anställning. Här ser vi på en rad områden att förslaget måste förklaras.

När det gäller bedömningen av varaktighet för yrkesintroduktionsanställningarna är det i förslaget inte tydligt om visstidsanställning mellan sex och tolv månader att kunna ligga till grund för permanent uppehållstillstånd. Det framgår inte heller om det måste skrivas ut i anställningsavtalet att yrkesintroduktionsanställningen per automatik kommer att gå över till en fast anställning eller kommer den att kunna godkännas ändå.

Vi skulle även vilja se ett förtydligande kring hur varaktigheten hos en tidsbegränsad anställning beräknas vid ett överklagande. Ska varaktigheten beräknas från beslutstillfället hos Migrationsverket eller när dom avkunnas av domstol?

Information till målgruppen

Avslutningsvis lyfter vi även behovet av att säkerställa att de som berörs av lagstiftningen får information om förändringarna förändringarna. Vi ser redan idag hur många får avslag på grund av att de inte nåtts av information om lagstiftningen och i vissa fall att tolkningen av lagstiftningen förändrats över tid. Det är därför av stor vikt att förslaget är så bearbetat som möjligt för att informationen ska nå både dem som berörs och myndigheter.

För att läsa hela remissvaret, klicka här.

Stöd oss

Hjälp oss att försvara asylrätten och stå upp för människors rätt till skydd!

Kommentarer

Här hittar du kommentarer och analyser av den migrationspoltiska utvecklingen.

Kontakta oss

Här hittar du information om hur du kontaktar oss och vilket stöd du kan få. 

Share This