Kommentar om EU-kommissionens förslag till reviderat återvändandedirektiv

2018-11-18 Europaprojektet, Publikationer

Rådgivningsbyrån har beretts tillfälle att lämna kommentarer på förslaget, som bl.a. innebär att kriterier för att bedöma risk för avvikande fastställs på EU-nivå, förbud mot att i vissa fall meddela tidsfrist för frivillig avresa, utökade möjligheter till förvarstagande och en minimitid för det första förvarsbeslutets giltighet samt kraftigt förkortad överklagandetid vid s.k. gränsförfaranden. Rådgivningsbyrån anser att det finns allvarliga risker för att förslaget inte skyddar principerna om rättssäkerhet och non-refoulement och öppnar för godtyckliga och oproportionerliga tvångsåtgärder.

Rådgivningsbyrån har inom ramen för Europaprojektet granskat tidigare förslag på rättsakter inom EU:s gemensamma asylsystem (CEAS) och uttryckt oro för att de förslagen -med vissa undantag- innebär ett försämrat skydd för asylrätten och principen om non-refoulement, oproportionerliga inskränkningar i asylsökandes frihet och en nedåtgående harmonisering av rättigheter och rättssäkerhetsgarantier för asylsökande. Dessa synpunkter har enligt Rådgivningsbyrån till stor del giltighet även gällande förslaget till reviderat återvändandedirektiv.

Många av de förslagna kriterierna för att bedöma risk för avvikande är enligt Rådgivningsbyråns mening godtyckliga och djupt problematiska. Att, såsom föreslås, beakta avsaknad av identitetshandlingar som ett kriterium riskerar att missgynna såväl personer med upplevda flyktingskäl som statslösa. Att beakta avsaknad av ekonomiska resurser och/eller avsaknad av fast bostad samt bristande efterlevnad av en tidsfrist för frivillig avresa innebär att personer med praktiska verkställighetshinder hamnar i en särskilt utsatt situation. Risken för avvikande ska beaktas både när det gäller möjligheten att bevilja en tidsfrist för frivillig avresa och när det gäller förvarstagande, vilket ökar godtycket i bedömningarna avseende dessa frågor.

Förslaget i den del som avser förvar innebär också att medlemsstaterna, i motsats till vad som nu gäller, ges en möjlighet att själva besluta om andra grunder för förvar än de som framgår av direktivet. Vidare införs en ny förvarsgrund avseende tredjelandsmedborgare som anses utgöra en risk för allmän ordning, allmän säkerhet eller nationell säkerhet. Rådgivningsbyrån anser att den förslagna formuleringen i den nya förvarsgrunden är mycket vag. Den föreslagna minimitiden på tre månader för ett första förvarsbeslut ifrågasätts starkt då det får antas leda till att de faktiska förvarstiderna förlängs. Rådgivningsbyrån anser sammanfattningsvis att det är djupt problematiskt att godtycket i en så ingripande åtgärd som förvar ökar genom de förändringar som föreslås.

Rådgivningsbyrån anser att det finns en uppenbar risk att de möjligheter till gränsförfaranden som föreslås i förslaget till asylprocedursförordning och förslaget till reviderat återvändandedirektiv leder till att principen om non-refoulement åsidosätts i enskilda fall, när individuella bedömningar i praktiken ersätts med kollektiva bedömningar avseende exempelvis säkra tredje länder och ursprungsländer. En överklagandetid på endast 48 timmar befaras vara för kort för att det ska anses finnas reella möjligheter att begagna sig av ett effektivt rättsmedel, vilket allvarligt äventyrar rättssäkerheten och riskerar att bryta mot såväl Europakonventionens som EU-stadgans absoluta förbud mot non-refoulement.

Klicka här för att ladda ner och läsa kommentaren.

Migrationsrättens utveckling

Rapporter och analyser om utvecklingen inom migrationsrätten, såväl i Sverige som internationellt. 

Juristerna kommenterar

Asylrättscentrums jurister kommenterar domar från nationella och internationella domstolar.

Stöd oss

Donera pengar till oss i ditt eget eller någon annas namn. Ge en minnesgåva eller en julklapp. 

Share This