Klargörande dom om förlängda arbetstillstånd

2019-10-17 Chefsjuristen kommenterar, Juristerna kommenterar

Anna Lindblad

Hur ska förlängning av arbetstillstånd bedömas när tillståndstiden överskrider 4 år? Asylrättscentrums chefsjurist, Anna Lindblad, kommentar Migrationsöverdomstolens dom.

Hur ska förlängning av arbetstillstånd bedömas när tillståndstiden överskrider 4 år? Den 8 oktober kom domen MIG 2019:16 där Migrationsöverdomstolen klargör hur särskilda skäl kan ses vid tillståndsförlängning. För att förstå domen krävs dock en förförståelse för hur tillståndstiderna ser ut för arbetstillstånd i Sverige.

Särskilds skäl krävs för längre tillstånd än fyra år

Utlänningslagens regler säger att ett permanent uppehållstillstånd får beviljas en utlänning som i sammanlagt fyra år under de senaste sju åren har haft bl.a. uppehållstillstånd för arbete (5 kap. 5 § första stycket 1 utlänningslagen). Ett arbetstillstånd får inte ges för längre tid än två år (6 kap. 2 a § första stycket första meningen utlänningslagen). Den sammanlagda tillståndstiden för ett sådant arbetstillstånd får vara högst fyra år. Om det finns särskilda skäl får dock den sammanlagda tillståndstiden vara högst sex år (6 kap. 2 a § andra stycket utlänningslagen). Man kallar det för att kvalificeringsperioden för ett permanent uppehållstillstånd är sju år och att den sammanlagda tillståndstiden för arbetstillstånd är fyra år, men kan förlängas till sex år om det finns särskilda skäl.

Tanken med systemet är att tillfälliga tillstånd så småningom ska kunna bli permanenta. Särskilda skäl för att fortsätta med tillfälliga tillstånd efter fyra år kräver särskilda skäl, som t.ex. att det är en person som inte vill bo i Sverige, men som under en kortare tid behöver ytterligare tillstånd att arbeta i Sverige för att slutföra en arbetsuppgift. (Prop. 2013/14:213 s. 30.)

Ärendet – Förlängning av arbetstillstånd

Detta mål rör personen MG ansökte om uppehållstillstånd i Sverige efter att ha haft tillfälliga uppehållstillstånd mellan den 1 maj 2012 till den 1 maj 2013 samt den 8 november 2013 till den 10 augusti 2017. Den 12 juni 2017 ansökte han om förlängt tillstånd. MG hade alltså haft uppehållstillstånd i sammanlagt fyra år och nio månader under de senaste sju åren. Däremot hade MG inte varit i Sverige under hela denna tid. MG reste aldrig in i Sverige under den första tillståndsperioden eftersom starten av projektet som han skulle arbeta med försenades. MG kom till Sverige först i februari 2014. När han ansökte om förlängning hade han därför arbetat och vistats i Sverige i tre år och sju månader.

Migrationsverket avslog ansökan och beslutade att MG skulle utvisas. Grunden för beslutet var att han inte hade arbetat i Sverige under fyra år och kunde inte beviljas permanent uppehållstillstånd. Det ansågs inte finnas särskilda skäl för att bevilja honom uppehålls- och arbetstillstånd för ytterligare två års tid. Migrationsdomstolen avslog överklagandet.

Migrationsöverdomstolens dom

När Migrationsöverdomstolen tog upp målet var den ena frågan om det fanns skäl för att bevilja MG ett permanent uppehållstillstånd. Den andra frågan var om det fanns särskilda skäl att förlänga MG:s arbetstillstånd så att den sammanlagda tillståndstiden blir längre än fyra år.

För den första frågan hänvisade Migrationsöverdomstolen till att avgörandet MIG 2016:5 säger att sjuårsperioden för beräkning av tillståndstiden för doktorandstudier ska beräknas från tidpunkten när ansökan kom in till Migrationsverket. Migrationsöverdomstolen ansåg att detsamma ska gälla för beräkning av sjuårsperioden vid bedömning av om permanent uppehållstillstånd kan beviljas på grund av tidigare tillståndsperioder för arbete. MG:s ansökan kom in till Migrationsverket i juni 2017. De uppehållstillstånd för arbete som han har beviljats sedan juni 2010 skulle därför omfattas, vilket var 4 år och 7 månader. Enligt lagens förarbeten spelar det dock roll om man faktiskt varit i Sverige under tillståndsperioden. Eftersom MG inte varit i Sverige det första året blev tillståndstiden bara 3 år och 7 månader. Enligt Migrationsöverdomstolen var det en för kort period med arbete för att MG hade skaffat sig en sådan anknytning till den svenska arbetsmarknaden att han kunde få ett permanent uppehållstillstånd.

Fler anledningar till särskilda skäl

När det gällde den andra frågan konstaterade Migrationsöverdomstolen att MG haft en sammanhängande tid för arbetstillstånd under drygt tre år och nio månader och frågan är om det finns särskilda skäl för att förlänga MG:s tillstånd så att den sammanlagda tillståndstiden blir längre än fyra år. Här får det tidigare rättsfallet MIG 2017:18 betydelse. Avgörandet säger nämligen att särskilda skäl för förlängt arbetstillstånd kan finnas i fler situationer än de exempel som räknas upp i förarbetena till bestämmelsen.

Migrationsöverdomstolen börjar med att klargöra att tillståndet som beviljades från den 8 november 2013 inte kunde anses vara en förlängning utan en ny ansökan då det tidigare tillståndet aldrig utnyttjats.

Beräkningen av sammanlagd tillåten tillståndstid på högts sex år skulle därför avse tiden från den 8 november 2013. Migrationsöverdomstolen underströk att man måste skilja på en situation som i detta fall då personen av uppgivna skäl aldrig fick anledning att åka till Sverige och fallet då en person utnyttjar uppehållstillståndet för att komma till Sverige och använder vistelsen här för andra syften än arbete (se prop. 2013/14:227 s. 21). Omständigheten att MG aldrig påbörjade den anställning som avsågs med det första tillståndet saknade därför betydelse för bedömningen om det fanns särskilda skäl att bevilja honom förlängt arbetstillstånd.

Migrationsöverdomstolen tog därefter upp omständigheterna;

– att MG redan hade en stark anknytning till den svenska arbetsmarknaden genom de anställningar han har haft när han befunnit sig i Sverige,

– att hans tidigare anställningar hade uppfyllt förutsättningarna för beviljade tillstånd och

– att villkoren för nästa anställning uppfyllde förutsättningarna för beviljade tillstånd.

Mot den bakgrunden fanns det enligt Migrationsöverdomstolens mening särskilda skäl för att MG skulle ges en ny möjlighet att kvalificera sig för ett permanent uppehållstillstånd. Han beviljades därför ett förlängt uppehålls- och arbetstillstånd på två år.

Vad betyder domen?

Domen ger ett välkommet förtydligande av hur särskilda skäl vid förlängning av arbetstillstånd ska bedömas. Att det kan förekomma fler situationer än de som räknas upp i förarbetena ger ett större utrymme för en enskilde att få förlängt arbetstillstånd. Tillsammans med 2019:15 (som du kan läsa mer om här) ger domen svar på några av de knepiga rättsfrågor som rör frågorna om arbetstillstånd och där det funnits delade meningar om hur bestämmelserna ska tolkas.

Chefsjuristen kommenterar

Asylrättscentrums chefsjurist kommenterar domar från nationella och internationella domstolar. 

Migrationsrättens utveckling

Rapporter och analyser om utvecklingen inom migrationsrätten, såväl i Sverige som internationellt. 

Utbildningar

Information om de utbildningar och kompetensutvecklings-paket som vi erbjuder. 

Share This