Juristerna kommenterar

På Asylrättscentrum arbetar jurister med lång erfarenhet av migrationsrätt, både som ombud, offentliga biträden och från arbete på domstolar och Migrationsverket. På den här sidan publicerar vi analyserar och kommentarer av domar i svenska och internationella domar, Migrationsverkets rättsliga ställningstaganden och aktuella migrationsfrågor. 

En snabb migrationsöverenskommelse får inte urholka asylrätten

Antalet människor på flykt har ökat de senaste tio åren och behovet av skydd växer till följd av oroligheter och konflikter runtom i världen. Samtidigt pågår intensiva förhandlingar inom EU för att komma överens om en ny asyl- och migrationspolitik. Men viljan att nå...

Nya krav för permanent uppehållstillstånd enligt gymnasielagen

Migrationsöverdomstolen har kommit med en ny dom som påverkar de som ansöker om permanent uppehållstillstånd enligt gymnasielagen. Domen säger att kraven för att få permanent uppehållstillstånd måste vara uppfyllda innan personens tidigare uppehållstillstånd går ut....

Kommentar till nedlagd utredning om medicinska åldersbedömningar

Asylrättscentrum beklagar nedlagd utredning om medicinska åldersbedömningar I december 2022 beslutade regeringen att lägga ned utredningen om metoderna för medicinsk åldersbedömning som används för att bestämma åldern på asylsökande barn. Nuvarande metoder utförs av...

Konsekvenserna av de medicinska åldersbedömningarna bör utredas

Medicinska åldersbedömningar är en mycket omdiskuterad fråga. De metoder som Rättsmedicinalverket använder har kritiserats och granskats i media, bland annat genom en stor granskning av Negra Efendić i SvD. Under juni 2020 tillsattes en statlig utredning som ska titta...

Ny FN-kritik mot Sverige

Kommittén för funktionsnedsattas rättigheter (CRPD) har åter kritiserat Sverige i ett ärende om utvisning. Även denna gång gäller kritiken Sveriges bedömning av psykisk ohälsa i asylprocessen. Detta är andra gången inom loppet av ett år som CRPD kritiserar Sverige...

Hur lång tid krävs för att ett barn ska ha anknytning till Sverige?

När kan ett barn beviljas uppehållstillstånd i Sverige på grund av anknytning till landet? Det är frågan som utreddes i Migrationsöverdomstolen den 22 december 2020. Sedan avgörandet kom har media rapporterat om barn som befinner sig i liknande situationer, bland...

Fortfarande många oklarheter kring den nya lagen

Den 8 april skickade regeringen utkastet Ändrade regler i utlänningslagen på remiss till lagrådet. Asylrättscentrum har sedan tidigare svarat på remiss både på betänkandet En långsiktigt hållbar migrationspolitik och de kompletterande förslagen. Vår jurist Sofia...

Kan Sverige ta bort skyddet för syrier?

Det har uppmärksammats att Danmark den senaste tiden inte har beviljat fortsatt skydd till vissa syrier. Med anledning av detta finns det skäl att tydliggöra vad som gäller i Sverige angående upphörande av skyddsstatus. I Danmark finns en särskild tillfällig...

Stå upp för asylrätten!

Hjälp oss att försvara asylrätten och stå upp för människors rätt till skydd!

Kommentarer

Här hittar du kommentarer och analyser av den migrationspoltiska utvecklingen.

Kontakta oss

Här hittar du information om hur du kontaktar oss och vilket stöd du kan få. 

Share This