Invändningar mot den tillfälliga lagen

2016-06-15 Remissvar

Proposition 2015/16:174 Tillfälliga begränsningar av möjligheten att få uppehållstillstånd i Sverige.

Idag, tisdagen den 21 juni, ska riksdagen fatta beslut om ovan angivet förslag från regeringen om att, under en treårsperiod, begränsa möjligheten att få uppehållstillstånd i Sverige. Förslaget innebär en radikal förändring i svensk lagstiftning och innebär att uppehållstillstånd generellt beviljas tillfälligt och att möjligheterna till familjeåterförening blir ytterst begränsade. Sverige kommer att ligga på EU:s bottennivå för asyllagstiftning och familjeåterförening.

Asylrättscentrum är av uppfattningen att det ovan angivna lagförslaget står på ytterst osäker grund. Bakom förslaget ligger det faktum att antalet asylsökande till Sverige år 2015 ökade från prognosens 80.000 till verklighetens 160.000. Av intresse är att prognosen vid årsskiftet 2014/15 var att 100.000 asylsökande skulle komma till Sverige. Detta ledde inte till några förslag om restriktivare regler. Denna prognos sänktes under första delen av 2015 till 80.000 asylsökande.

I klartext anger regeringen att ”(d)et är inte bara det svenska asylsystemet som utsätts för stora påfrestningar, även andra centrala samhällsfunktioner utsätts för en mycket stor belastning. Det som särskilt kan lyftas fram är boendesituationen, hälso- och sjukvården, skolan och den sociala välfärden. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap har varnat för att viktiga samhällsfunktioner inte klarar av ansträngningen. I november förekom det att asylsökande tvingades sova utomhus då Migrationsverket inte kunde garantera tak över huvudet för dem som sökte sig till Sverige.”

På ingen plats anges var regeringen bedömer att nivån ligger för ett acceptabelt svenskt asylmottagande och inte heller om det skulle vara möjligt att flytta nivån, uppåt eller neråt, beroende på exempelvis förändringar av boendekvalité, skolgång, nivån på ekonomiskt bistånd eller sjukvård m.m.

I stället för att ange vilket antal asylsökande Sverige har kapacitet att klara eller på vilka sätt Sverige kan anpassa sin kapacitet att motta asylsökande till antalet sökande anges i propositionen att målet är ”att skapa ett andrum för svenskt flyktingmottagande ” genom ”att kraftigt minska antalet asylsökande.” vilket ska ske genom att, tillfälligt, anpassa regelverket till ”miniminivån enligt EU-rätten och internationella konventioner.”

Det enda konkreta målet med den nu föreslagna tillfälliga lagen är att ”fler asylsökande ska välja att söka asyl i andra” EU-länder.

Konkret är således målet med den föreslagna tillfälliga lagen att ”fler asylsökande ska välja att söka asyl i andra” EU-länder och att detta ska få till konsekvens att färre söker i Sverige.

Det är inte troligt att övriga EU-länder blir mer benägna att ta emot asylsökande om Sverige, självständigt, inför förändringar av svenska nationella regler för uppehållstillstånd.

Genom att målet med den föreslagna lagstiftningen är så oprecist som i det nu aktuella fallet så saknas i ett senare skede möjligheten att utvärdera lagändringen.

En annan central invändning till den föreslagna tillfälliga lagen är att den ger sken av att utpeka distinkta och tydliga regler för när ett tillstånd ska gå att bevilja. Detta trots att lagen innehåller hänvisningar till EU-rätt och de internationella konventioner som Sverige tillträtt. EU-rätten såväl som internationella konventioner kräver i hög utsträckning att individuella bedömningar måste göras med beaktande av de specifika omständigheterna i det enskilda ärendet.

Det kvarstår en mängd frågetecken kring de situationer som anges för när tillstånd ska gå att neka. Det är högst troligt att det därför kommer vara många fall då tillämpningen av de föreslagna reglerna befaras strida mot internationella konventioner och åtaganden. I dessa fall blir det upp till tillämparen att göra avvägningarna.

Helt kort kan därför sägas att lagstiftaren gör det extremt lätt för sig genom att överlåta på tillämparna, Migrationsverket och domstolarna, att i hög utsträckning genom avgöranden i enskilda ärenden, genom tillämpning av internationella överenskommelser, fastställa gränserna för lagens tillämpning.

Sammanfattningsvis stiftar idag riksdagen en lag där det knappast går att uttala sig om målet med den föreslagna lagändringen som därtill är så oprecis att det blir svårt att avgöra vem eller vilka som i en framtid kan beviljas uppehållstillstånd.

Asylrättscentrum hette Rådgivningbyrån för asylsökande och flyktingar när invändningen skrevs. Organisationen bytte namn våren 2019.

Migrationsrättens utveckling

Rapporter och analyser om utvecklingen inom migrationsrätten, såväl i Sverige som internationellt. 

Chefsjuristen kommenterar

Asylrättscentrums chefsjurist kommenterar domar från nationella och internationella domstolar. 

Stöd oss

Donera pengar till oss i ditt eget eller någon annas namn. Ge en minnesgåva eller en julklapp. 

Share This