Migrationsrätt är en internationell fråga, och situationen i världen påverkar varför människor söker sig till Sverige, på vilket sätt de kommer hit och hur många som korsar gränsen. Sverige är medlem i FN, EU, Europarådet och har anslutit sig till andra gemenskaper som fattar beslut som påverkar flyktingars situation och det svenska handlingsutrymmet i frågor kring flyktingar. Det svenska regelverket kring asylrätt grundar sig i våra internationella åtaganden och kännedomen om ramverket och dess tolkning är viktig för svenska jurister. Du kan ta del av några av våra kommentarer och analyser på området här. Våra internationella samarbeten är viktiga för både kunskapsutbyte och för att påverka för en rättssäker asylprocess även på det internationella planet.