Internationella organisationer ger förslag för att stärka barn på flykts rättigheter

2021-03-23 Aktuellt

Hur ska en stat göra för att säkra att barns egna asylskäl bedöms och säkerställa barns rättigheter i asylprocessen? Inom European Child Rights Helpdesk (ECRH) samarbetar Asylrättscentrum med andra internationella ideella organisationer för stötta barn på flykt. Organisationerna finns sju olika länder och stöttar både barn som flytt tillsammans med och utan sina familjer, barn som sökt internationellt skydd, som vill återförenas med sina familjer, eller vill ha möjlighet till utbildning eller arbete. Organisationerna stöttar även barn som är offer för människohandel.

Som en del av samarbetet har ett dokument tagits fram; Putting children’s rights at the heart of decision-making in cases involving children on the move: gathering momentum in Europe, där organisationerna delar sina erfarenheter och beskriver utvecklingen för barn på flykt i sina respektive länder. I dokumentet identifieras fyra grundstenar för att säkerställa ett administrativt och rättsligt system där barn som befinner sig på flykt har tillgång till sina rättigheter och rekommendationer. ECRH presenterar även en gemensam agenda för förändring och ger rekommendationer om hur EU kan spela en viktig roll för att säkra barns rättigheter.

Grundstenar för att bygga ett hållbart och rättvist system

  • En tydlig väg till administrativa och rättsliga förfaranden: Barn på flykt måste få information och stöd för att kunna hävda sina rättigheter till stöd och få sina egna asylskäl prövade.
  • Tillgång till korrekt juridisk hjälp och representation: Barn på flykt, oavsett om de är ensamkommande eller inom familjer, måste ha tillgång till kvalificerat juridiskt stöd. Advokater som företräder barn måste ha relevanta kvalifikationer.
  • Möjligheten att göra anspråk på sina rättigheter som barn enligt barnkonventionen: Alla barn på flykt bör kunna göra anspråk på hela utbudet av sina rättigheter enligt barnkonventionen, inklusive tillgång till boende, utbildning och hälso- och sjukvård.

  • Förfaranden och beslutsfattande måste präglas av ett barnrättsbaserat synsätt och processen måste såväl anpassas till barn som säkerställa rättigheter som följer av barnkonventionen.

Rekommendationer och vägen framåt

I dokumentet ges även rekommendationer och förslag till förändringar. När det gäller tillgång till en rättssäker process rekommenderar ECRH bland annat att ett specifikt screeningverktyg utvecklas och implementeras för att identifiera särskilda sårbarheter och behov av åtgärder hos barn på flykt. Ensamkommande och separerade barn bör få kvalificerade och utbildade ombud så snart som möjligt. Personer som arbetar med barn och familjer bör delta i regelbundna utbildningar och ha tillgång till specialiserade kurser, lämpligt stöd och praktisk vägledning.

Åldersbedömning bör endast genomföras i fall av allvarliga tvivel. I de fall där en åldersbedömning ska göras bör bedömning utgå från en helhetsbedömning och inte vara begränsad till medicinska undersökningar.

Barn i familj bör ha en tydlig rätt att få sina egna asylskäl prövade

Vad avser tillgång till juridiskt bistånd av god kvalitet rekommenderar organisationerna bland annat att stater måste tillhandahålla juridisk hjälp av en oberoende kvalificerad advokat och att rättshjälp ska finnas tillgänglig för alla relevanta förfaranden, t.ex. åldersbedömningar och familjeåterförening.

För att barn på flykt ska kunna hävda sina rättigheter som barn bör barn på flykt ha samma rättigheter i den allmänna lagstiftningen som nationella barn och principen om barnets bästa måste få en faktisk innebörd.

För att säkerställa att förfaranden och beslutsfattande präglas av barn- och barnrättsperspektiv måste ettförfarande för att bedöma barnets bästa i alla beslut för alla barn finnas på plats. Tvärvetenskapliga tillvägagångssätt bör tillämpas och processen måste anpassas till barn (till exempel genom att förbättra intervjuprocessen med barn och att hänsyn tas till deras åsikter). Organisationerna lyfter utöver behov av specialisering av handläggare samt utbildning för domare att det föreligger behov av tillsyn och kvalitetssäkring i fråga om beslutsfattande.

Om European Child Rights Helpdesk

The European Child Rights Helpdesk partnerorganisationerna inkluderar organisationer som tillhandahåller juridisk information och hjälp i Belgien (Vluchtelingenwerk Vlaanderen), Grekland (grekiska flyktingrådet, ARSIS- Föreningen för socialt stöd till ungdomar, europeiska jurister i Lesvos), Irland (Irländska flyktingrådet), Italien (Defence for Children-  Italien), Nederländerna (Defence for Children – ECPAT Nederländerna), Polen (Association for Legal Intervention – SIP), Sverige (Asylrättscentrum) samt Child Circle , a centre of expertise on child rights and EU child protection measures.

European Child Rights Helpdesk finansieras av nederländska nationella postkodlotteriet och samordnas av Defence for Children – ECPAT Netherlands.

Utvecklingen av European Child Rights Helpdesk Reflection Paper har letts av Rebecca O’ Donnell (Child Circle) med betydande bidrag från Jyothi Kanics (Child Circle) och Jantine Walst och Veronika Pišorn (Defence for Children – ECPAT Nederländerna). Den bygger på erfarenheterna och arbetet hos de europeiska helpdesk-partnerorganisationerna och den kartläggning som genomförts.

Vad blir Sveriges nya migrationspolitik?

Hösten 2020 ska den parlamentariska kommittén presentera sitt uppdrag. Ta del av våra anlyser av de politiska förslagen.

Så fungerar asylprocessen

Här hittar du viktig information om hur asylprocessen fungerar i Sverige och vad personer som söker asyl bör tänka på. 

Vilket stöd kan du få?

Information om vilket stöd och hjälp våra jurister kan ge, och vilken information vi behöver från dig för att kunna hjälpa till. 

Share This