I strid mot ett svenskt konventionsåtagande?

2018-03-28 Europaprojektet, Publikationer

I strid mot ett svenskt konventionsåtagande? En redogörelse för avgöranden som bifallits enligt 11 § (2016:752) om tillfälliga begränsningar av möjligheten att få uppehållstillstånd i Sverige.

I och med införandet av 11 § lagen (2016:752) om tillfälliga begränsningar av möjligheten att få uppehållstillstånd i Sverige (tillfälliga lagen) har möjligheten att beviljas uppehållstillstånd på grund av särskilt eller synnerligen ömmande omständigheter inskränkts till att endast bli gällande om en utvisning skulle strida mot ett svenskt konventionsåtagande. I varje enskilt ärende där bestämmelsen aktualiseras ska Migrationsverket därför göra en bedömning av huruvida en utvisning strider mot Sveriges internationella åtaganden. Detta – i kombination med bristande vägledning i förarbeten och praxis för hur bestämmelsen ska tillämpas – innebär att det offentliga biträdets argumentation kring Sveriges skyldigheter enligt bland annat Europakonventionen fått en ökad betydelse för ärendets utgång.

Rådgivningsbyrån har med anledning härav sammanställt en rapport avsedd att vara ett verktyg för verksamma jurister i frågan om när det enligt 11 § tillfälliga lagen kan anses strida mot ett svenskt konventionsåtagande att utvisa en person från Sverige. Efter en genomgång av avgöranden där uppehållstillstånd har beviljats enligt bestämmelsen kan Rådgivningsbyrån konstatera att merparten grundas i att en utvisning skulle strida mot rätten till privat- och familjeliv enligt artikel 8 i Europakonventionen. Här rör det sig dels om barn och unga vuxna som på grund av lång vistelse i Sverige har fått ett sådant omfattande privatliv i Sverige att det anses oproportionerligt att utvisa dem och dels om situationer där splittringar av en kärnfamilj anses vara en oproportionerlig inskränkning av deras rätt till familjeliv. Det finns också ett antal avgöranden där andra familjekonstellationer har ansetts ha ett konventionsskyddat privat- och familjeliv. Vidare har vissa personer beviljats uppehållstillstånd då en utvisning har bedömts strida mot förbudet mot omänsklig och förnedrande behandling i artikel 3 i Europakonventionen. Slutligen har uppehållstillstånd i några fall beviljats med hänvisning till barnkonventionens bestämmelser.

Utöver en genomgång av avgörandena, främst från Migrationsverket, och en kortare analys av motiveringen till dem redovisas även relevant praxis från Europadomstolen samt en sammanfattning av de domar som hänvisats till i avgörandena. Rapporten ger på så sätt en överblick kring vilken argumentation som har möjlighet att nå framgång i ärenden som aktualiserar bestämmelsen.

Klicka är för att ladda ner rapporten.

Migrationsrättens utveckling

Rapporter och analyser om utvecklingen inom migrationsrätten, såväl i Sverige som internationellt. 

Juristerna kommenterar

Asylrättscentrums jurister kommenterar domar från nationella och internationella domstolar.

Stöd oss

Donera pengar till oss i ditt eget eller någon annas namn. Ge en minnesgåva eller en julklapp. 

Share This