Hur ansöker jag till Europadomstolen?

Europadomstolen kan ta emot klagomål från enskilda personer, enskilda organisationer eller grupper av enskilda som anser att deras fri- och rättigheter enligt Europakonventionen eller något av tilläggsprotokollen blivit kränkta. Europadomstolens avgöranden är rättsligt bindande för den berörda staten.

Ett klagomål måste avse en kränkning som har drabbat klaganden personligen. Ett klagomål måste rikta sig mot en stat, och kan inte rikta sig mot en enskild person eller organisation. Den klagande behöver inte vara medborgare i den stat som klagomålet riktas mot. Det är dock nödvändigt att uttömma alla inhemska rättsmedel innan en vänder sig till Europadomstolen, det får alltså inte längre finnas möjlighet att överklaga i Sverige.

Europadomstolen betraktar vanligtvis endast klagomål som innehåller tillräckligt med information för att domstolen ska kunna göra en första bedömning av vad målet gäller. Klagomålet ska vara undertecknat av den berörda personen eller av dennes ombud/advokat och alla beslut och domar från den nationella processen ska bifogas. En ansökan som inte uppfyller kraven kommer normalt att avvisas.

Europadomstolen har publicerat ett klagomålsformulär som den som vill lämna in ett klagomål till Europadomstolen måste använda, Europadomstolens särskilda webbplats för svenska sökande. Det finns även på andra språk, se vilka här. Domstolen har också publicerat videon "ECHR Video on Admissibility Conditions" på Youtube. “The correct way to lodge an application with the Court”, även den publicerad på Youtube, beskriver hur du praktiskt går tillväga för att klaga till Europadomstolen.