Hinder för återvändande till Gaza

2019-09-16 Chefsjuristen kommenterar, Juristerna kommenterar

Kan praktiska eller juridiska hinder att återvända till Gaza göra att skyddet eller biståndet från UNRWA anses ha upphört? Asylrättscentrums chefsjurist Anna Lindblad kommenterar Migrationsöverdomstolens dom om återvändande till Gaza och möjligheten att få flyktingstatus.

Translate | Stöd oss!

Start / 

Chefsjuristen kommenterar: Hinder för återvändande till Gaza

Kan praktiska eller juridiska hinder att återvända till Gaza göra att skyddet eller biståndet från UNRWA anses ha upphört? Asylrättscentrums chefsjurist Anna Lindblad kommenterar Migrationsöverdomstolens dom om återvändande till Gaza och möjligheten att få flyktingstatus.

Avgörandet rör en man från Gaza i Palestina som ansökte om asyl i Sverige 2015. Han uppgav i ansökan att han riskerade att dödas eller utsättas för annan skyddsgrundande behandling om han tvingades återvända till Gaza.

Mannen var registrerad hos United Nations Relief and Works Agency for Palestine Refugees in the Near East (UNRWA). UNRWA är ett FN-organ som ska skydda och hjälpa palestinska flyktingar i Gaza, Västbanken, Jordanien, Libanon och Syrien. En person måste vara registrerad hos UNRWA för att ha rätt till skydd och hjälp från organet. Om man har en sådan registrering kan man inte få skydd enligt Genèvekonventionen, men om skyddet och hjälpen istället skulle upphöra ska personen få flyktingstatusförklaring. Detta framgår av Genèvekonventionen, skyddsgrundsdirektivet, EU-domstolens avgörande El Kott m.fl. och Migrationsdomstolens tidigare avgöranden MIG 2013:19 och MIG 2018:3.

Migrationsdomstolen beviljade flyktingstatus

Migrationsverket bedömde att mannen inte riskerade skyddsgrundande behandling, eftersom han inte gjort sannolikt att skyddet från UNWRA hade upphört. Migrationsverket ansåg dock att de praktiska svårigheterna att resa in i Gaza medförde att det omöjligt för mannen att återvända till Gaza. Mannen beviljades därför ett tidsbegränsat uppehållstillstånd med stöd av 5 kap. 11 § utlänningslagen. Migrationsdomstolen ändrade beslutet och beviljade mannen flyktingstatusförklaring på grund av samma omständigheter – att det var praktiskt omöjligt att resa till Gaza.

Frågan i målet för Migrationsöverdomstolen var om skyddet eller biståndet från UNRWA kunde anses ha upphört för mannen på grund av praktiska eller juridiska hinder för honom att återvända till Gaza, och han därför skulle anses vara flykting.

Titta på kombination av landinformation och möjlighet till återvändande

Migrationsöverdomstolen förtydligade att själva syftet med bestämmelserna i Genèvekonventionen och skyddsgrundsdirektivet är att palestinska flyktingar har rätt till ett kontinuerligt skydd. För att skyddet ska anses ha upphört och flyktingstatus beviljas krävs att det finns yttre omständigheter utanför den sökandes kontroll som medför att hen inte längre har tillgång till UNRWA:s skydd eller bistånd. Enligt Migrationsöverdomstolen utgör praktiska och legala hinder som omöjliggör ett återvändande till UNRWA:s verksamhetsområde typiskt sett sådana yttre omständigheter som ligger utanför en sökandens kontroll, och som kan innebära att UNRWA:s skydd eller bistånd har upphört.

Migrationsöverdomstolen säger också att dessa hinder måste ha viss styrka och varaktighet för att skyddet eller hjälpen ska anses ha upphört. Migrationsöverdomstolen ger flera exempel på omständigheter som kan påverka bedömningen av om det finns praktiska och juridiska hinder mot att återvända till skyddet från UNWRA. Aktuell landinformation ska beaktas, men man kan även titta på hur möjligheterna till återvändande har sett ut i närtid. Det kan också få betydelse om sökanden kan få rätt dokumentation både för inresa i UNRWA:s verksamhetsområde och för eventuell transitering. Om aktuella myndigheters har vilja att hjälpa till att få fram nödvändiga handlingar och hur förhållandena på resvägen ser ut.

Om flera faktorer utanför sökandens kontroll som har betydelse för möjligheten att återvända till UNRWA:s verksamhetsområde är osäkra, talar det för att situationen är sådan att sökanden inte längre har tillgång till skyddet eller biståndet från UNRWA.

Förbättrad möjlighet till inresa – Migrationsöverdomstolen biföll överklagan

I det aktuella fallet hänvisade Migrationsöverdomstolen till ny landinformation som säger att under 2018 har möjligheterna att resa in och ut Gaza förbättrats avsevärt. Den enda internationella gränsövergången till Gaza är Rafah mellan norra Sinai i Egypten och Gaza. Denna har varit stängd i flera år, men är sedan juli 2018 öppen fem dagar i veckan. Om flygbolaget vet att gränsövergången är öppen behövs inte heller några visum för att passera Egypten, utan det räcker med palestinska pass. De som ska återvända måste dock vänta på flygplatsen på att bussarna till gränsövergången fylls på, vilket kan ta allt från några timmar till dagar.

Mot bakgrund av landinformationen kunde skyddet från UNWRA inte anses ha upphört i detta fall. Migrationsöverdomstolen biföll därför Migrationsverkets överklagande och upphävde migrationsdomstolens dom. För mannen innebär det att Migrationsverket tar om ärendet från början.

Vad betyder domen?

Domen är ett efterlängtat förtydligande om att praktiska och juridiska hinder som gör att en palestinsk flykting inte kan återvända till UNRWA:s verksamhetsområde är yttre omständigheter som ligger utanför sökandens kontroll. Omständigheterna kan medföra att organisationens skydd eller hjälp har upphört och då ska personen beviljas en flyktingstatusförklaring.

I detta fall visade ny landinformation att det blivit betydligt lättare att resa in i Gaza. Om det hade funnits praktiska och juridiska hinder av tillräcklig styrka och varaktighet hade dock mannen beviljats flyktingstatusförklaring. Det är mycket stor skillnad på att de praktiska och juridiska hindren leder till en flyktingstatusförklaring jämfört med ett uppehållstillstånd på grund av praktiskt verkställighetshinder – som var det tillstånd som Migrationsverket beviljade.

Vad gäller just situationen för inresa i Gaza vet vi att den snabbt kan ändras. Det är därför viktigt att frågan bevakas noga så att de palestinska flyktingarna tillförsäkras det kontinuerliga skydd som Genèvekonventionen och skyddsgrundsdirektivet ger dem. En annan återkommande fråga i relation till inresa till Gaza har varit just den osäkra säkerhetssituationen på resan i Sinai och om det finns några andra säkerhetsrisker för palestinska flyktingar som ska återvända till Gaza. Den frågan låg dock nog utanför det som Migrationsöverdomstolen ansåg vara prejudikatsfrågan, alltså frågan som de skulle ta ställning till och bedöma.

Läs hela domen här

Chefsjuristen kommenterar

Asylrättscentrums chefsjurist kommenterar domar från nationella och internationella domstolar. 

Migrationsrättens utveckling

Rapporter och analyser om utvecklingen inom migrationsrätten, såväl i Sverige som internationellt. 

Utbildningar

Information om de utbildningar och kompetensutvecklings-paket som vi erbjuder. 

Share This